Β - B401

HideShow resource information
βαίνω, βήσομαι, ἔβην
I go
1 of 9
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην
I throw, fire at, hit
2 of 9
βασιλεύς, βασιλεώς, ὁ
king
3 of 9
βίος, βίου, ὁ
life
4 of 9
βλάπτω
I harm
5 of 9
βοή, βοῆς, ἡ
shout
6 of 9
βοηθέω + dat
I help
7 of 9
βουλή, βουλῆς, ἡ
plan, council
8 of 9
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην
I wish, want
9 of 9

Other cards in this set

Card 2

Front

I throw, fire at, hit

Back

βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην

Card 3

Front

king

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

life

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

I harm

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Classical Greek resources:

See all Classical Greek resources »See all Vocab resources »