4. prezentacija

?
  • Created by: Ana2611
  • Created on: 07-02-22 16:50
Koji su koraci pri mjerenju programskih ishoda?
1. Identifikacija relevantnih ishoda.
2. Mjerenje programskih ishoda.
3. Praćenje (monitoring) ishoda.
1 of 37
Kako se identificiraju relevantni ishodi?
Identificiraju se na temelju teorija u podlozi programa, prethodnih evaluacijskih istraživanja i očekivanih ishoda zainteresiranih strana. Treba uzeti u obzir i neočekivane ishode.
2 of 37
Kako se mjere programski ishodi?
Potrebno je odrediti indikatore kako bismo ih mogli operacionalizirati i mjeriti. Moguća multidimenzionalnost= Npr. maloljetnička delinkvencija - broj kaznenih djela. Odabiru se mjerni instrumenti ili se konstruiraju.
3 of 37
Što je praćenje (monitoring)?
To je kontinuirano mjerenje indikatora na koje program želi djelovati. Mjerenje se provodi prije i više puta nakon programa.
4 of 37
Što su pojedinačni istraživački nacrti?
Nacrti koji se koriste za evaluaciju pojedinca ili sustava (jednog slučaja), posebno prikladan za evaluaciju kliničkog rada s pojedincem.
5 of 37
Koji su koraci provedbe pojedinačnih nacrta?
1. odabir praktične i valjane mjere ishoda
2. višekratna primjena mjera ishoda
3. grafički prikaz rezultata
4. postavljanje pitanja (ppt)
6 of 37
Što je važno pri odabiru mjera ishoda?
Mora se odnositi na ciljeve intervencije, mora biti jednostavna, pouzdana, valjana i osjetljiva na promjenu. Npr. opažanje, sklae procjene.
7 of 37
Koji su načini višekratne primjene mjere ishoda?
1. mjerenje bez intervencije
2. mjerenje za vrijeme intervencije
3. mjerenje prije intervencije
4. mjerenje prije i poslije intervencije
8 of 37
Što znače A, B i C kod primjene mjere ishoda?
A = baseline/ bez intervencije
B = mjerenje za vrijeme intervencije
C = mjerenje za vrijeme drugog oblika intervencije
9 of 37
Koliko je točaka mjerenja potrebno za svaku fazu?
Što više to bolje, ali barem 3 jer je važno za praćenje trendova.
10 of 37
Koja je svrha pojedinačnih istraživačkih nacrta?
Procjena potreba, studije osiguranja kvalitete, praćenje novog programa i evaluacija učinka.
11 of 37
Kojim nacrtom se procjenjuju potrebe?
A nacrtom.
12 of 37
Kojim nacrtima se može pratiti novouvedeni program?
B nacrtom i AB nacrtom.
13 of 37
Kada se primijenjuje B nacrt.
B nacrtom (kada ne postoje podaci o programu ili nije moguće odgoditi provođenje programa da bi se utvrdio baseline. Nedostatak: ne može se zaključiti da li program dovodi do poboljšanja/pogoršanja.
14 of 37
Kada se primijenjuje AB nacrt?
Kada je moguće odgoditi uvođenje novog programa - predstavlja unaprijeđenje B programa. Omogućava utvrđivanje promjene, ali ne i učinka programa (možda je učinak drugih faktora).
15 of 37
Koji se nacrt koristi za evaluaciju učinka?
ABAB nacrt. Zbog izmjene različitih faza mogu se donositi uzročno posljedični zaključci.
16 of 37
Kako možemo povećati eksternalnu valjanosti pojedinačnih nacrta?
Repliciramo istraživanje.
17 of 37
Kolika je vanjska valjanost pojedinačnih nacrta.
Slaba, ne možemo generalizirati.
18 of 37
Kako se dijele grupni istraživački nacrti?
Dijele se na predeksperimentalni, kvazi-eksperimentalni i eksperimentalni nacrt.
19 of 37
Kako se dijele predeksperimentalni nacrti?
Na post-test s jednom skupinom i pre-test post-test s jednom skupinom.
20 of 37
Kako se dijele kvazi-eksperimentalni nacrti?
Dijele se na nacrt s neekvivalentnim skupinama, nacrt s vremenskim serijama i nacrt s usporednim serijama.
21 of 37
Kako se dijele eksperimentalni nacrti?
Dijele se na pre-test post-test s kontrolnom ksupinom. post-test s kontrolnom skupinom i solomonov nacrt s 4 skupine.
22 of 37
Prednosti i nedostaci post-testa s jednom skupinom.
Prikladan za ispitivanje zadovoljstva korisnika, no ne znamo kod koliko korisnika bi došlo do poboljšanja i bez tretama (imamo samo razinu ishoda nakon intervencije kojeg ne možemo povezati s intervencijom.
23 of 37
Prednosti i nedostaci pre-testa post-test s jednom skupinom.
Koristan je za formativnu evaluaciju ili kada želimo znati je li došlo do poboljšanja. Ne možemo tvrditi da se promjena dogodila samo zbog intervencije (izvori invalidnosti)
24 of 37
Prednosti i nedostaci nacrta s neekvivalentnom skupinom.
Koristi se kada ne možemo rasporediti ispitanike po slučaju te su učinci sazrijevanja i višekratnog mjerenja jednako raspoređeni. No skupine nisu ekvivalente i ugroza je povijest (različiti utjecaji između mjerenja).
25 of 37
Kako se provodi evaluacija učinka i koji je nedostatak?
Imamo 2 točke mjerenja - prije i poslije programa. Uspoređuju se eksperimentalna i komparabilna skupina (kvazieksperiment) i zato sa sigurnošću ne možemo govoriti o učinkovitosti.
26 of 37
Što je nacrt s vremenskim serijama?
Sastoji se od 3 pre-testa i 3 post-testa s vremenskim razmacima. Vremenski razmak između mjerenja treba biti jednak.
27 of 37
Prednosti i nedostaci nacrta s vremenskim serijama.
Prednost je što omogućava praćenje trendova, uvid u proces maturacije. Korisno kada se podaci prikupljaju iz dokumentacije ili postoje problemi s pronalaženjem neekvivalentne K skupine. Nedostatak je višestruko mjerenje.
28 of 37
Što je nacrt usporednih vremenskih serija?
Sastoji se od 3 pred-testa i 3 post-testa u jednakim vremenskim razmacima s kontrolnom skupinom.
29 of 37
Prednosti i nedostaci nacrta usporednih vremenskih serijala.
rednosti su snažna dokazna vrijednost i prednosti nacrta s vremenskim serijama. Nedostaci su veliki resursi i neekvivalentnost skupina (povijest).
30 of 37
Što je pre-test post-test s kontrolnom grupom.
To je klasični eksperimentalni nacrt. Opaža se prije i poslije tretmana. Mjerenja u E i K su izjednačena.
31 of 37
Prednosti i nedostaci pre-test post-test s kontrolnom grupom?
PPT
32 of 37
Što je post test s kontrolnom grupom?
Nacrt s kontrolnom skupinom i opažanjem samo poslije tretmana. Logika je da su K i E ekvivalentne jer su raspoređene po slučaju.
33 of 37
Prednosti i nedostaci post-testa s kontrolnom grupom.
Korisno kada se ne može provesi pre-test i ako pre-test može djelovati na post-test. Nedostatak je što se ekvivalentnost E i K ne može provjeriti na pre-testu.
34 of 37
Što je Solomonov nacrt s 4 skupine?
Sastoji se od 2 E grupe i 2 K grupe. Kombinacija klasičnog eksperimenta i post-testa.
35 of 37
Koje su prednosti Solomonovog nacrta s 4 skupine?
Možemo provjeriti ekvivalentnost (O1 i O3), imamo efekt bez predtestiranja (E II i K II) i čist efekt (učinak intervencije). Vrlo rigorozan nacrt, visok stupanj kontrole te kontrolira efekte višestrukog mjerenja.
36 of 37
Koji su nedostaci Solomonovog nacrta s 4 skupine?
Zahtjeva puno planiranja, koordiniranja i veći broj ispitanika.
37 of 37

Other cards in this set

Card 2

Front

Kako se identificiraju relevantni ishodi?

Back

Identificiraju se na temelju teorija u podlozi programa, prethodnih evaluacijskih istraživanja i očekivanih ishoda zainteresiranih strana. Treba uzeti u obzir i neočekivane ishode.

Card 3

Front

Kako se mjere programski ishodi?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Što je praćenje (monitoring)?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Što su pojedinačni istraživački nacrti?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Psychology resources:

See all Psychology resources »See all Visual System resources »