Literatuur in de wereld 1

HideShow resource information

Deel I - Grondslagen

1.1. Literatuurbeschouwing

context van literaire communicatie > het literaire veld

 drie stadia:

  • materiele productie (auteur > tekst)
  • distributie (uitgever > boekhandel; bibliotheek)             
  • symbolische productie (kritiek (recencies), essayistiek; literatuuronderwijs

> lezer

 Literary Criticism

recensies (journalistieke literatuurkritiek), essays, vs.  literatuurwetenschap

normatieve uitspraken                                                objectieve beleving (idealer!)

subjectieve beleving                                                   geen waardering maar mogelijke betekenis 

                                                                               - omdat literatuurwetenschap het veld                …

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all Termen en technieken van de letterkunde resources »