Engels Grammatica H3 Passive

HideShow resource information
  • Created by: Rosaline_
  • Created on: 17-01-15 14:39

1. Het onderwerp ondergaat de handeling en verricht deze dus niet zelf. De lijdende vorm gebruik je vooral als niet belangrijk is wie het doet.

Het boek wordt morgen opgestuurd. = The book will be sent tomorrow.

Is de naam van de winnaar al bekendgemaakt? = Has the name of the winner already been announced? (Door wie? Niet belangrijk.)

2. Het Nederlandse woord er vertaal je niet met there in een lijdende zin. In plaats van there wordt vaak een ander woord het onderwerp van de zin.

Er werden veel auto's verkocht vorig jaar. = A lot of cars…

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »See all vwo5 resources »