Engels Grammatica H2 Comparisons (vergelijkingen)

HideShow resource information
  • Created by: Rosaline_
  • Created on: 17-01-15 13:04

A. Als je wilt vergelijken, zet je -er / -est achter een bijvoegelijk naamwoord...

1. ... dat uit één lettergreep bestaat:

cheap - cheaper - cheapest

2. ... dat op -y eindigt:

easy - easier - easiest

B. Als je wilt vergelijken, zet je more / most voor een lang Engels bijvoegelijk naamwoord (een bijwoord dat uit drie lettergrepen bestaat:

beautiful - more beautiful - most beautiful

C. Je mag zowel more en most als er / est gebruiken bij tweelettergrepige woorden en bij tweelettergrepige woorden die…

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »See all Pww2 (5) resources »