Samoan

E muamua ona ou tapui le tapu a Tupo. E pei o le fetalaiga ia Malietoa Taulapapa. Ma ou moli malu i puega, i paia ma mamalu o le aso.

HideShow resource information
  • Created by: rowena
  • Created on: 03-10-13 00:29

Card #1

E muamua ona ou tapui le tapu a Tupo. e pei o le fetalaiga ia Malietoa Taulepapa. Ma ou moli malu i puega, i paia ma mamalu o le aso. Aua o Samoa, e le o se atunuu tali ola. O Samoa o le atunuu ua uma ona tofi. Ua taoto i moegalafu ona malala ola. Ua matala ona fausa. O le i'a foi ua uma ona aisa. Ou te le toe asaina le filifili o le vaos, i lona lavelave ma lona notona. Aua o ou paia Samoa, e  tui faatuaniutu. Ae tauia ina ou faapea atu, Gona ia ou paia, ou sa ma faiga. Aua o lea ua matua le tuu i valave'a, ia LufiLufi ma Leulumoega, Tuisamau ma Auimatagi, Aiga i le Tai ma le Vaa o Fonoti ae tainane Puleono i Salafai

1 of 2

Card #2

Ia ee ia la i Vaatapu, le paia faatafafao le maota. Aua o lea ua pau ma mamalu, le paia faatafafa o le maota. Aua o lea ua pau ma mamalu, le malae i Kalama nei, aua o lea ua afifio le mamalu ma paia i le faigamalaga mai Samoa. Susu lau susuga i le tamaitai pule, le paia i le aiga faiaoga, ae tainane tama ma teine o le Kolisi o Falealili. Le paia lava lea i le afio o Alalagafa ma le nofo i tulafale, aemaise i le mamalu i le tauaga eseese ia te oe Falealili.

2 of 2

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »See all Samoan resources »