Renesance - HUDEBKA

?
  • Created by: bmach
  • Created on: 24-03-15 16:09

Obecné

-dechové a smyčcové nástroje: loutna, housle, trubka, fagot, pozoun, cembalo, spinet, šalmaj, varhany, klavichord

-většinou svižné, kontrast, soulad, řád, důležitý je zpěv

-základ umění je pozemská realita (hlavní rozdíl mezi renesancí a gotikou)

-harmonie, princip jednoty, vzájemný vztah všech částí díla

-k hudbě neodmyslitelně patřil tanec

-hrála se na bálech a slavnostech, na zámcích (každý panovník měl vlastní dvorskou kapelu

-v tomto období také vznikají označeni bas, tenor, alt, soprán

-vývoj mírně zbrzdil kvůli válkám s husity, nejdůležitějším představitelem byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

-skladatelé byli oceněni již za svého života, svá díla podepisovali

-renesance se dělí na 3 období: 1., 2. a 3. generace

1 of 5

1. Generace (1425-1490)

-ještě pořád tvoří část středověku

-rozvoj mše a šansonu: vícehlásá píseň v národním jazyce bez dané formy

-různé kombinace hlasů, nástrojů (většinou 1 vokál, 2 nástroje)

-o měšťanské lásce

Guillaume Dufay (gijóm difaj) (1397-1494)

-Burgundský hudební skladatel a hudební teoretik působící v Itálii a Savojsku

-jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů raně renesance

-byl člen katedrálního sboru, studoval hudbu

-jeho hudba byla opisována, šířená a zpívaná všude, kde zakořenila polyfonie: vícehlas (žádný není hlavní)

-dochovalo se asi 200 jeho skladeb, jak duchovních (mše, moteta a jiné), tak i světských (asi 80 písní)

2 of 5

Skladatelé 2. Generace

Adrian Willaert (vilé) (1490-1562)
-nejdříve studoval práva, potom se začal věnovat hudbě, učil ho člen královské kapely
-vynikající učitel
-dvojsborovnost: střídaly se, zpívali spolu

Josquin Desprez (žoském depré) (1450-1521)
-imitace: každý úsek textu má přidělen vlastní hudební motiv
-největším skladatelem šansonů své doby
-první mistr vrcholné renesančního polyfonního stylu vokální hudby, jenž vznikal v době jeho život
-mistrovská technika a výrazovost byly napodobovány

3 of 5

3. Generace (1520-1594)

-vrchol v kompozičních dovednost a naplnění renesančních uměleckých ideálů
-vysoká úroveň hudby

Orlando di Lasso (1532-1594)
-vlámský hudebník a jeden z nejvýznamnějších skladatelů 16. století
-narozen v nizozemské provinciích
-byl třikrát unesen, při třetím se dostal do Itálie, kde zpíval ve sboru
-byl kapelník chrámů, člen vévodské kapely, do konce života (byl nejvýznamnější kapelník tehdejší Evropy
-polyfonie: důraz textu, srozumitelnost

4 of 5

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621)

-byl šlechtic, diplomat, válečník, autor cestopisu, hudebník
-narodil se v hradu Klenová u Klatov, zemřel ve věku 57 v Praze
-je typickým příkladem renesančního člověka: má hodně znalostí, nadaný

5 of 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Music resources:

See all Music resources »See all Renesance resources »