Mykoplasma

?
  • Created by: zaishiii
  • Created on: 08-04-15 13:16

Bakterier som orsakar nedre luftvägsinfektioner

# Extracellulära

- Streptococcus pneumoniae

- Haemophilus influenzae

# Intracellulära

- Mycoplasma pneumoniae

- Chlamydophila spp

- Legionella spp

- Bordetella pertussis

- Mycobacterium tuberculosis

1 of 9

Mycoplasma pneumoniae

# Minsta bakterien som vi känner till

# Saknar cellvägg

# Cellmembranet är den enda som kan skydda mot omgivningen.

# Eftersom den saknar cellvägg är den smidig och kan ta sig in på de flesta ställen

# Den angriper cilieförsedda celler i luftvägarna, cellerna dör, svårt att hålla rent luftvägarna. Då får man inflammation med långdragen torrhosta

2 of 9

Mycoplasma pneumoniae forts

# Epidemiologi

- förekommer hela året, men dominerar under sommar och höst

- drabbar skolungdomar, unga vuxna

- större utbrotter förekommer

- sprids till nära kontakter via aerosoler (dropp)

- nässekret är smittsamt

# 2-3 veckor inkubationstid

# Yngre barn får något som liknar halsfluss och såvrare att lägga diagnos. Äldre barn och vuxna - bronkit och pneumoni

# Diagnostik : PCR eller serolog (söker efter antikroppar) Behandling: Erytromycin/tetracyklin- pencillin går in i cellvägen därför behöver man här ett antibiotika som går in i DNAt

3 of 9

Legionella

# Aerob gramnegativ stav

# Det finns 48 olika arter

# Men den man behöver känna till är L.pneumophila 70 % är av den arten

# Finns naturligt vatten. Den lever i amöbor i vatten. Amöbor liknar makrofager och det är lungans makrofager som bakterien går in i. I flesta fall klarar man det men om man har mindre funkerande immunförsvar kan man bli sjuk.

# Växer vid 20-25 grader

# Inkubationstid 2-10 dagar. Infektionen kan vara symtomlös.

#Legionersjuka - Pneumoni med huvudvärk, frossa, buksmärtor och diarré

# Pontiacfeber - Influensaliknande symtom, kortvarig,

4 of 9

Legionella forts

# Riskgrupper

- Vanligast hos män 65-75%

- Rökare

- de med försämrad immunförsvar

- äldre

- inhemsksmitta 67%, akademiska sjukhuset har legionella i sina ledningar

# Diagnostik - Legionella - antigen i urin, PCR, odling - sputum, BAL, trachealsekret

- serologi, utbrott

# Leginoella tar död på sig själv om den inte får den miljö den behöver

5 of 9

Legionella forts 2

# På sjukhuset

- inga vatten eller isautomater.

- det är bättre med kranvatten, inga extra påkopplingar på kranar så att det fastnar biofilm

- provtagning av vatten på vissa avdelningar

- varmvatten spolning av rören

- duschfilter i känsliga avdelningar

- alltid sterila produkter till nedre luftvägarna

# Vissa avdelningar har stängt under sommaren och därför skickas folk som får spola vatten ledningarna med jämna mellanrum. Vatten ledningen spolas även innan avdelningen öppnas igen.

6 of 9

Chlamydophila pneumoniae (TWAR)

# C. psittaci det är pappegojasjukan kallas för ornitos

# Liknar chlamydia trachomatis

# Strikt (obligat) intacellulär

# Lindrig infektion, torrhosta, halsont, känner sig lite sjuk, ett fåtal får svår pneumoni

# De flesta drabbas

# Diagnos och behandling

- PCR, serologi

- Erytromycin eller tetracyklin eftersom de lever på andra sätt. Antibiotika som går in intracellulär

7 of 9

Bordetella Pertussis - Kikhosta

# Liten, aerob, gramnegativ stav med kockoid form - den är lite bullig

# Mycket svårodlad, växer långsamt, man fick hosta direkt på plattan

# 60 milj drabbas varje år i världen men bara 500 i sverige

# Pertussistoxinet - den viktagste virulensfaktorn samverkar med andra faktorer, angriper clilieceller

# Global förekomst, alla åldrar drabbas, svårast för barn under 1 år, hög smittsamhet

# Inkubationstiden mellan 3-21 dagar. Man har 3 stadier

- katarralstadiet, är som en lätt förkylning, snuva, hosta och lite feber, mest smittsam

- kikningsstadiet, ökad slem, krampaktiga hostattacker, slutar med kräkning, andningsproblem

- konvalescensstadiet, lugnar ner sig, men om man får en annan LVI kan det bli värre

8 of 9

Bordetella Pertussis - Kikhosta

# Diagnos och behandling

- beror på patientens symtom

- PCR mest men ibland serologi

- vaccin finns mot detta idag, host medicin hjälper inte

- antibiotika brukar inte ges men spädbarn brukar på det eftersom de drabbas så hårt.

9 of 9

Comments

No comments have yet been made

Similar Nursing resources:

See all Nursing resources »See all Mykoplasma resources »