Mykobakterier

  • Created by: zaishiii
  • Created on: 07-04-15 20:31

Mykobakterier

# Finns flera olika, ca 20 st gör oss sjuka men det finns 100 olika arter

# M.tuberculosis-komplexet (orsakar tuberkelos)

- M.tuberculosis

- M.bovis

- M.africanum

# Atypiska mykobakterier (jord, vatten)

- M.avium-komplexet

- M.malmonense

- M.chelonae/M.fortuitum (snabbväxande)

# M.leprae (spetelska)

- finns inte i Sverige

1 of 8

Mykobakteriers Cellvägg

# Cellmebran, 60 % fett och vax utgör cellväggen

# Typiska egenskaper

- växer mycket långsamt

- tål uttorkning pga fettiga cellväggen

- tål många desinfektionsmedel - men alkohol funkar alltid

- svårbehandlad

# Infärgning av cellväggen

- går inte gramfära pga fett och vax

- specialfärgas

- mykobakterier tål syra - alltså är den syrafast

2 of 8

Patogenes

# När man misstänker tuberkulos ska man ge 3 olika upphostnings prover och helst från morgonen. När det har legat och samlat på sig under natten.

# Mykobakterier smittas genom areosoler som är droppsmitta. Sprider sig många kilometer.Hänger gärna kvar i luften.

# Bakterien når lungblåsor, makrofager upptäcker att det är farligt och äter upp bakterien och det är det bakterien vill då bakterien förökar sig intracellulärt i makrofagen.

# Kan efter det spridas till lymfkörtlar och via blodet till olika organ. Men infektionen börjar alltid i lungan.

3 of 8

Patogenes forts

# Killar hostar upp slemmet och blir av med bakterierna men tjejer sväljer ofta det och mykobakterier är syrefasta därför kan inte magsyran förstöra det.

# Ibland kan man magskölja och hitta mykobakterier i magen som man kan odla på.

# Efter 2-8 veckor börjar de vita blodkropparna stoppa förökningen av tuberkelos

# Endast 10 % blir klinsk sjuka av TBC

# Olika typer av vita celler attraheras och man bildar jätteceller som inte är friska. Leder till att man bildar ostiga (nekros, fibros) ärr och i den så lever bakterier då infektionen är instängd.

# Patientens immunförsvar klarar inte av att döda den bakterien. T-celler är viktigast för intracellulära infektioner.

# Bakterien tycker om lungorna nära blod då det finns syrgas där men i de ostiga ärren så finns inte mycket syrgas och bakteiren går in i ett inaktivt läge och så fort T-cellerna inte finns där så slår de till. När bakterien vilar kallas det latent TBC. Man gör inget med den latenta TBCn.

4 of 8

TBC

# Latent TBC kan försämras och då kallas det progress

# Finns två olika modeller Traditionell modell och Dynamisk modell.

# Traditionella är när immunförsvaret inte orkar begränsa infektionen går sjukdomen över till en aktiv form och bakterierna börjar föröka sig. Latent till reaktivering

# Dynamisk reaktivering sker hela tiden men vårt försvar är så pass bra att den kan begränsa infektionen.

# Alla läkemedel som skadar våra T-celler kan vara farliga för TBCn.

# Folk under 19 år har högre risk att få aktiv TBC, samma sak gäller nyförlösta mammor upp till 6 mån. Deras T-celler har en mindre funktion.

# Andra sjukdomar som kan medföra ökad risk till TBC: HIV, diabetes, grav njursvikt, undervikt, magsäck/tarm kirurgi, medicin som påverkar T-cellernas funtion t.ex. kortison eller anti-TNF-alfabehandling, intrevenöst missbruk. Ny smittade med latent TBC

# 1/3 del av världens folk bär på M. tuberkulosis

5 of 8

TBC forts.

# 1/10 av alla infektioner går över fån vilande till aktiva infektioner

# Varje person med aktiv infektion kan smitta mellan 10-15 personer

# Över 50 % dör av sin TBC om den ej blir behandlad. Varje 10 sekund dör en människa av TBC

# En av de farligaste sjukdomarna

# Lite TBC i Sverige men den håller på att öka. Hittas mest i storstäderna.

# De som får det mest 25-44 och dagis barn.

# Ökning av fall med sputumpositivitet

# 77% som söker vård pga sypmtom men många har inte symptom

# Finns multiresistenta stammar som inte biter på antibiotika

# Afrika finns mest TBC eftersom det finns HIV där. HIV och TBC samarbetar.

# TBC är ett fattigdomstecken man försöker dölja

6 of 8

TBC forts 2

# HIV ökar TBC

# Antibiotikaresistens

# Inge fungerande konroll i länder

# Diagnostik

- De vilande infektionerna testas med tuberkulin test PPD från M.tuberculosis (purified protein derivatives). Ges intecutant. Felkällor: tidigare vacc, tidigare behandlad TBC, korsreaktion med andra mykobakterier, felsättning eller avläsning av testet, hög ålder dålig infektionssvar.

- Interferongammatest, man tar blodprov och kollar hur de vita blodcellerna växer

7 of 8

Övrigt

# Direktmikroskopi av sputum

- är ospesifikt, kan vara vilken mykobakterie som helst

- har låg känslighet

- man får ingen bakterie att jobba med, spridningsvägar, resistensmönster. Man måste veta vilken antibiotiska man ska kunna behandla med.

# Resistensbestämmning

- kan göras på fasta medier och buljong

- det finns också molekylärbiologiska tekniker

# En aktiv TBC ska aldrig behandlas med ett medel. Om det är multiresistenta bakterier ska det man ge minst 4 medel och om det är vanlig TBC ska man ge minst 3 medel.

8 of 8

Comments

No comments have yet been made

Similar Nursing resources:

See all Nursing resources »See all Microbiology resources »