LuftVRI

?
  • Created by: zaishiii
  • Created on: 08-04-15 15:51

LuftVRI

# Smittvägar

- direkt kontaktsmitta, t.ex. genom pussas

- indirekt kontaktsmitta, genom händer

- droppsmitta

  *hosta någon-några 100 talsdroppar, 1 m

  *nysningar upp till 20 000 droppar, 1-2 m

  *sprids ca 1-2 meter

- luftburen smitta (aerosolsmitta)

  *mycket små droppar, kan vandra flera km

1 of 15

Vårdrelaterad pneumoni

# måste ha gått minst 48 timmar sen patienten blev inlagd

# mycket allvarlig, leder till flest dödsfall inom vården

# 6/1000 skrivsut

# stöts på vanligen vid IVA

# postoperativ, stroke, nedsatt försvar

# Riskfaktorer

- farligaste vid respiratorvård, sängläge vi är inte gjorde för att ligga ner, operation när man får ont andas man inte ordentligt speciellt vid buk operationer, neurolgiska sjukdomar som t.ex. MS man får inte de nervsignaler som man ska få, KOL mycket slem och har svårt att hålla rent luftvägar, ventrikelson mat i luftvägarna - sonden sitter inte rätt

2 of 15

Vårdrelaterad pneumoni forts

# Man reagerar inte lika snabbt på symtomen då man redan ligger inne på sjukhus

# stigande CRP och kolla antal vita celler i blodet

# feber, rosslig andning, färgade sputa (slem)

# nytillkomna förändringar på lungröntgen, kommer lite senare än det rasslande ljudet, ibland kan man inte hitta något alls hos lungröntgen

3 of 15

Aspirationspneumoni

# Aspirera ner saker till lungorna t.ex. mat eller sekret och man får en lunginflammation

# Mycket allvarligt, irriterar extremt mycket då mat och sekret innehåller enzymer

# Drar ner svalgsekret med baktrier i lungorna

# Varhärdar mycket svårt för lungorna att avhärda, vävnadsdöd i lungorna

# Många av de tidigare aspirationspneumonierna var egentligen legionellainfektioner

4 of 15

Förebyggande åtgärder

# Hörnstenar

- man måste få igång patienten

- aktiv andningsgymnastik

# Basala hygienrutiner

# Slussade rum för patienten med luftburen smitta t.ex. influensa, värsta är vattkoppor

# Smärtlindring så att det inte gåront att andas

# Medveten peronal som vet hur det ska fungerna

# Nedskrivna rutiner vid vård av respirationsbehandlade patienter

# Infektionsregistrering

5 of 15

VAP

# Ventilator assosirat pneumoni

# Intensivvårdspatienter

# Olika bakterier kan orsaka denna infektion

- pseudomonas aeruginosa

- klebsiella pneumoniae

# Förebyggande av VAP

- huvudändan höjd med 30 grader

- ge optimalt med näring och tänka på hur den ges

- sug bara när större sekret har ansamlats, sugkatetern måste vara steril

6 of 15

VAP forts

# Förebyggande av VAP forts

- kontrollera att kufftrycket är rätt

- byt inte respirationsslangar ofta, en gång i veckan

- byt fuktvärmeväxlare barje dag då gramnegativa bakterier växer i fukt

- respirationen ska rengöras och desinfekteras efter användning

7 of 15

Nebulisatorer/inhalationsutrustning

# Den används för att få ner läkemedel till nedre luftvägarna till t.ex. astma

# Ska desinfekteras dagligen efter varje patient

# Man kan endast använda sterilt vatten eftersom vanlig vatten kan innehålla legionella

8 of 15

TBC

# Störst risk från patient till personal

- hosta

- sugning av luftvägar

- bronskopi

- intubation

- spolning av abscess

- obduktion

- man får ej vårda patient om man är gravid

9 of 15

TBC forts

# Hur vårdar man en patient som har TBC

- beror på hur smittsam patienten är

- minst enkelt rum med stängd dörr

- följ de basala hygienrutinerna

- använd engångsskydd med filtereffekt vid

 * patientnära vård och sugning

 * bronkoskopi

 * intubation

- Lokala rutiner skall följas om personal utsätts för smitta

10 of 15

TBC forts 2

# Vårdrutiner vid TBC

- hantering av tvätt

- avfall

- disk

- städning, desinfektion m.m.

# Besök avgörs av ansvarig läkare

11 of 15

Legionella

# Växer där det finns vattenrör, bkindrör och stillastående vatten, duschslangar, kranmunstycket,

# Finns vid stora komplex (sjukhus, hotell) och varmare klimat

# Förebyggnade åtgärder

- Dusch, kort mörk slang, stril med stora hål (kraftigare flöde), bör värmedisinfekteras/bytas en gång per år

- Is, får ej beredas i ismaskin

- Varmvatten minst 50 grader när man tappar efter 1 minuts spolning

- bubblebad, luftfuktare, ismaskiner stor fara

- regelbundna odlingar av vatten

- endast sterilt vatten vid andningsvårdande utrustning

12 of 15

Varicella

# Riskavdelningar

- barnavdelningar

- förlossningsavdelningar

- BB avdelning

# Förebyggande åtgärder

- enkelrum med ventilerad sluss

- basala hygienrutiner

- vid direktkontakt med patient som har utslag använd handkar och långgärmad skyddsrock

- tvätt tillsluts inne i vårdrummet

13 of 15

Varicella forts

# Patienter och Varicella

- Den som vistas på samma avdelning från 2 dagar före första blåsan tills alla blåsor har torkat in

- läkare avgör vem som ska ges skyddande immunglobulin

- icke immuna skrivs hem inom 10 dagar

- personal som ej haft varicella får ej vara i samma rum med patienter med varicella

- personal som insjuknar skall stanna hemma tills blåsorna torkat in

14 of 15

Influensa

# Personal med influensa ska vara hemma minst 5 dagar

# Vaccin ger 60 % skydd, vid pandemisk influensa använd andningsskydd

15 of 15

Comments

No comments have yet been made

Similar Nursing resources:

See all Nursing resources »See all Microbiology resources »