Immunsystemet

?

Oppgåvene til immunssystemet

 • Verne oss mot framande og potensielt farlege substansar.
 • Fjerne døde celler.
 • Drepe eigne celler dersom det er nødvendig. Til dømes ved kreft eller virusinfeksjon.
1 of 4

Utveksling av DNA mellom bakteriar

 • Konjugasjon: To bakteriar som er veldig nært kvarandre, eine har ein sexpilus som går inn i den andre bakterien. Delar av DNA går inn i mottakarbakterien og ein får genetisk variasjon.
 • Transduksjon: Virusangrep på bakterien, virus sprøyter inn DNA inn i bakterien.
 • Transformasjon: Bakterien plukkar opp fritt DNA frå omgivnadane. 
2 of 4

Formeiring hjå virus

 • Lytisk syklus: Viruset angrip cella, viruskapselen blir broten ned. Viruset nyttar ribosoma, aminosyrene og enzyma til cella for å produsere nye virus. 
 • Lysogen syklus: Virus angrip cella, viruskapselen blir broten ned. RNA/DNA til viruset blir lagt i DNA-et til cella. Når cella deler seg blir DNA-et til viruset kopiert. Viruset kan plutsleg ta kommandoen i cella og starte produksjon av nye virus.
3 of 4

Vaksine

Aktiv vaksine:

 • Tek utgangspunkt i antigent til mikroorganismen som vi ønskjer å verte immun mot.
 • Vaksina gjer slik at kroppen forsvarar seg mot antigenet og lagar minneceller.

Passiv vaksine:

 • Kroppen får tilført antistoff frå ein anna person.
 • Antistoffa bind seg til antigen på mikroorganismen og uskadeleggjer den. 
 • Immunsystemet blir ikkje aktivert.
 • Varer ikkje lenge, berre til antistoffa er brotne ned. Vanligvis eit par månadar.
4 of 4

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »