Gwrthwynebiad a Gwrthsafiad yn yr Almaen Nastiaidd

HideShow resource information

DIWYDIANNOL

GEORG ELSER

 • TACHWEDD 8FED, 1939
 • GWEITHIO YN Y NEUADD CWRW LLE BU HITLER'N RHOI ARAITH BLYNYDDOL
 • ADEILADWYD BOM AMSER
 • HITLER'N AWYDDUS I GYRRAEDD BERLIN AC YN GADAEL YN CYNNAR
 • 13 MUNUD AR OL I HITLER GADAEL BU'N FFRWYDRO A LLADD 8 POBL ARALL
1 of 20

DIWYDIANNOL

GWEITHWYR FFATRI HAMBURG

 • DANGOSWYD ANFODLONRWYDD DIWYDIANNOL
 • RHWNG IONAWR A CHWEFROR 1944, ARESTIWYD 193024 O WEITWYR AM STREICIO
 • CYDYMDEIMLWYD GYDA'R KPD
2 of 20

DIWYDIANNOL

GRWP GWRTH FFASGAIDD CANOLBARTH YR ALMAEN

 • DIFRODI BWRIADOL 
 • TROSGLWYDDO GWYBODAETH
 • CAFWYD NIFER EU ARESTIO GAN Y GESTAPO YN AWST 1944
3 of 20

DIWYDIANNOL

GRWP MANHEIM - Y RHEINDIR

 • AR OL I FYDDIN YR ALMAEN TORRI TELERAU CYTUNDEB VERSAILLES AR Y 7FED O FAWRTH 1936 WRTH FYND I FEWN I'R RHEINDIR
 • RHAI YN GWRTHWYNBEU
 • GRWP GWRTHWYNEBIAD O FFATRI YN REINDIR
 • CREU PAPUR NEWYDD O'R ENW "DER VERBOTE" SEF "YR HERALD" O HYDREF 1942 NES MAWRTH 1943
 • RHANFWYAF O ARWEINWYR Y GRWP EU ARESTIO YM MIS MAWRTH 1943
4 of 20

GWLEIDYDDOL

SPD

 • UN O WRTHWYNEBWYR FWYAF AR Y PRYD
 • CYN 1933 CAFODD EU CEFNOGI GAN FILIWN O AELODAU A PHUMP MILIWN O BLEIDLEISWYR
 • YM MAWRTH 1933, BU AELODAU'R SPD YN Y REICHSTAG UN PLEIDLEISIO YN ERBYN Y DEDDF ALLUOGI AC YNA YN HWYRACH YN Y FLWYDDYN, DAETH YN ANGHYFREITHLON.
 • ARWEINWYR YN ALLTUDIO I BRAGUE NES 1937, TRWY ALW EU HUNAIN YN SOPADE
 • LLAWER DAL I WRTHWYNEBU O DAN YR ENW ROTER STROSSTRUPP
 • YSGRIFENNWYD PAPUR NEWYDD O'R ENW "DER ROTE STROSSTRUPP"
 • 1934, BU'R GESTAPO WEDI DARGANFOD A LLEOLI'R RS, A WEDI EU ARESTIO
5 of 20

GWLEIDYDDOL

DECHREUAD NEWYDD (GYDA'R SPD)

 • CYFARFOD MEWN TAI PREIFAT I DRAFOD CYFEIRIAD NEWYDD I'R ALMAEN YN Y DYFODOL
 • ARESTIO LLAWER YN 1935
 • BYTH YN GWEITHREDU - OND YN TRAFOD
6 of 20

GWLEIDYDDOL

KPD

 • PLAID COMIWNYDDOL YR ALMAEN
 • PLAID COMIWNYDDOL FWAYF EWROP (ONI BAI AM RWSIA) AR YR ADEG
 • 350,000 O AELODAU
 • CAFON EU BEIO AM DAN Y REICHSTAG - MARINUS VAN DER LUBBE
 • AR OL TAN Y REICHSTAG AETHYNT YN TANDDAEAROL
 • 30,000 YN BARHAU I WEITHREDU
 • DOSBARTHU PAPUR NEWYDD "Y FANNER COCH", A LLENYDDIAETH GWRTH-NATSIAIDD O 1933 I 1935 A BUON YN UWCHOLEUO CAMDRINIAETH NATSIAETH O WEITHWYR ALMAENIG
 • CAFODD UNRYW UN O'R KPD EU ARESTIO NEU LLADD A BU 30000 O GOMIWNYDDION WEDI EU LLADD RHWNG 1933 AC 1939
 • DOEDDYNT DDIM YN GWEITHREDU ERBYN Y 30AU
 • 1944 - ERNST THALMANN YN CAEL EU DIENYDDIO
7 of 20

GWLEIDYDDOL

GRWP UHRIG

 • ROBERT UHRIG - GANES YN LEIZPEG A DAETH YN AELOD O'R KPD YN 1920
 • ERBYN 1933 UHRIG YN ARWAIN Y GELL
 • GWEITHREDON NHW RHWNG 1941 I 1942
 • PAENTIO'N NHW SLOGANNAU A CHYNHYRCHION NW BAMFFLEDI
 • CAFODD CEFNOGAETH 70 O WEITHWYR MEWN FFATRI ARFAU YM MERLIN
 • CAFODD EU ARESTION YN 1941
 • PARHAODD Y 67 O GRWPIAU FFATRI
8 of 20

GWLEIDYDDOL

Y FFRYNT GARTREF

 • DENODD NHW DEALLUSION A CHEFNOGAETH FARCSAIDD
 • CYNYRCHON PAMFFLEDI ER LEDAENNU GWYBODAETH
 • ARESTIWYD YN HYDREF 1942
9 of 20

GWLEIDYDDOL

ROTE KAPPELLE

 • AELODAU BLAENLLAW = HARRO SCHLUZE BOYSEN, ARVID HARNACH, MILDRED HARNACK.
 • BOYSEN YN ANGHYTUNO GYDA'R GYFUNDREFN OND YN YMUNO GYDA'R LEFTWAFFE ER MWYN "CUDDIO" - CWRDD GYDA PHOBL GWRTH-NATSIAIDD
 • HARNACK YN YMUNO GYDA'R NSDAP ER MWYN CUDDIO - CWRDD GYDA PHOBL GWRTH NATSIAIDD
 • ERBYN 1939 BU'R DAU GRWP O FEWN CYSYLLTIAD AC YN CYDWEITHIO
 • RHANNU GWYBODAETH GYDA'R UDA NES DDIWEDD 1941
 • DOSBARTHWYD PAMFFLEDI
 • HELPU POBL YN BERYGL FFOI I'R CEFNGWLAD - RHYDWAITH TANDDAEAROL NES 1942
 • 30AIN O ORFFENNAF 1942 JOANNE WNEZEL YN CAEL EU ARESTIO GAN Y GESTAPO, 3YDD O FEDI ARESTIWYD HARNACK, A CAFODD YR OLL GRWP EU DIENYDDIO.
10 of 20

MILWROL/CEIDWADOL

GRWP BECK-GOERDELER

 • TU CEFN I'R YMGAIS LLOFRUDDIO ITLER YN Y CYNLLUN BOM 1944
 • BECK = PENNAETH STAFF CYFFREDINOL O 1935 I 1938 - CROESAWI NATSIAETH OND YN BOENI AM BOLISI TRAMOR. EISIAU TREFNU COUP - DANFON MILWYR O BRYDAIN GYDA WYBODAETH (NEVILLE CHAMBERLAIN EISIAU CADW AT BOLISI HEDDWCH)
 • GOERDELER YN FAER LEIPZIG O 1930 I 1937 - WEDI YMDDISWYDDO O'R REICH AC O FOD YN FAER YN 1935 A 1937. CREWYD RHYDWAITH O GEFNOGWYR O FEWN YR ALMAEN NATSIAIDD A MEITHRIN CYSYLLTIADAU DRAMOR.
 • 1941- BECK A GOERDELER YN CREU MUDIAD I GYSYLLTU TRAMOR - GWEITHIO AR GYNLLUN I SICRAU CWYMP HITLER
 • CALE CEFNOGAETH MWY WRTH I'R FYDDIN COLLI I'R UDA
 • EISIAU SEFYDLU RHYDDID BARN, RHEOLAU, CREFYDDOL A CYFIAWNDER CYMDEITASOL. NID OEDDYNT EISIAU BLEIDLEISIO AM ARWEINWR. 
 • EISIAU SEFYDLU GWLADWRIAETH ANNIBYNNOL I'R IDDEWON
11 of 20

MILWROL/CEIDWADOL

SWYDDFA DRAMOR

 • DIWEDD 30AU EN ELIT A CYN-FILITARAIDD YN BOENI AM YR ALMAEN
 • O GANLYNIAD, NIFER O DDIPLOMYDDION YN GWEITHIO GYDA BECK-GOERDELER
 • ULRICH VON HASSELL - CYN LYSGENNAD YR ALMAEN YN RYFAIN YN GWEITHIO GYDA NW
 • TRAFODAETHAU GYDA DDIPLOMYDDION O BRYDAIN A'R WASANAETH CUDD ER MWYN DOD I DELERAU AR GYTUNDEB HEDDWCH
12 of 20

MILWROL/CEIDWADOL

ABWEHR

 • ARDRAN GUDD FILWROL Y WEINYDDIAETH DRAMOR - PASIO GWYBODAETH A CHYNLLUNIAU MILWROL ITLER I GRWP BECK-GOERDELER
 • DWY BRIF AEOLD = WILHEM CANARIS AC HANS OSTER
 • CANARIS = GWRTHWYNEBU AR OL GLYWED CYNLLUNIAU ITLER I YMOSOD AR WLAD PWYL AC HOLL DDIGWYDDIADAU O LOFRUDDIAETH TORFOL - DECHRAU CYSYLLTU GYDA ASIANTAU PRYDEINIG I DRAFOD CYNLLUNIAU HITLER.
 • OSTER = AELOD O'R FYDDIN, FFIGWR BLAENLLAW O WRTWYNEBU O 1938 I 1943. CAFODD EU DISWYDDO AM ELPU IDDEWON OSGOI CAEL EU ARESTIO.
 • EBRILL 1945 CAFODD EU CROGI GYDA CANARIS YNG NGWERSYLL CRYNOI YN FLOSSENBURG.
13 of 20

MILWROL/CEIDWADOL

CYLCH KREISAU

 • PRIF AELODAU = HELMUTH JAMES GRAF VON MOLTKE, PETER GRAF YORCK VON WARTERNBURG AC ADAM VON TROTT ZU SOLZ.
 • CYSYLLTU GYDA GRWP BECK GOERDELER - RHOI GWYBODAETH I'R CYNGHREIRIAID GORLLWENIOL, YN ENWEDIG Y DU.
 • PRIF FFOCWS OEDD I GYNLLUNIO A CHYNNIG LLYWODRAETH HEDDYCHLON
 • EISIAU CYMDEITHAS SEILIEDIG AR GRISTNOGAETH, EISIAU ADFER BRENINIAETH - ER MWYN STOPIO UNIBENNAETH.
 • GESTAPO WEDI FFEINDIO'R GRWP YN 1943, MOLTKE EI ARESTIO YN IONAWR 1944 A'I DDIENYDDIO YN 1945.
 • SYRTHIODD Y GRWP I ANHREFN - RHAI EISIAU COUP, RHAI ERAILL WEDI HELPU YN YR YMGAIS I LOFRUDDIO HITLER AR 20FED O ORFFENNAF 1944.
 • LLAWER YN CAEL EI ARESTIO A DIENYDDIO
14 of 20

MILWROL/CEIDWADOL

CLAUS VON STAUFFENBERG

 • LLWYDDIANNUS IAWN FEL MILWYR AR DDECHRAU'R ARB
 • 1942 = CAEL EU ANAFU'N WAEL IAWN, COLLODD UN LYGAD, EU FRAICH DDE A DAU FYS AR EU LLAW CHWITH.
 • CREULONDEB YR ** WEDI DYCHRYN STAUFFENBERG - YN ENWEDIG PAN EU FOD YN LLADD YR IDDEWON
 • CREDODD FOD DYLETSWYDD CADLYWYDDION Y FYDDIN OEDD CAEL GWARED AR HITLER. 
 • 1944 = SWYDD O "BENNAETH CADLYWYDD Y FYDDIN GARTREF" - GALLUOGI I FOD YN CYFARFODYDD YN AGOS I HITLER A PHERSWADIO'R FYDDIN CARTREF I'W GEFNOGI AR OL MARWOLAETH HITLER. PENDERFYNNODD AR GEISIO LLADD HITLER YM MIS GORFFENNAF 1944 TRWY ROI BOM MEWN BAG DOGFENNAU. DYMA OEDD YMGYRCH VALKYRIE
 • CAOFF STAUFFENBURG EI ARESTIO A DIENYDDIO TRA BOD BECK WEDI CYFLAWNI HUNAN-LADDIAD.
15 of 20

CREFYDDOL

YR EGWLWYS GATHOLIG

 • GYDA AELODAET ENFAWR, DISGYBLIAETH GREF A THREFNIDIAETH EFFEITHIOL - P FEWN DEG DIWRNOD O CONCORDAT, YMOSODODD ITLER AR YR EGLWYS
 • DILEUWYD Y CYNGRHAIR IEUENCTID CATHOLIG
 • NEWIDODD YSGOLION CATHOLIG I FOD YN YSGOLION NATSIAIDD - CAFWYD GWARED O ADDYSG GREFYDDOL. DYSGWYD PLANT I ADDOLI HITLER AC ANOGWYD I DORRI RHEOLAU DUW A'R EGWLYS.
 • CYLCHGRONNAU NATSIAIDD MEGIS DER STURMER YN GWNEUD SBRI O'R EGWLYS
 • RHODDWYD CYHOEDDUSRWYDD MAWR I DREIALON AELODAU O'R GLERIGAETH A GUHYDDWYD O SMYGLO ARIAN ALLAN O'R ALMAEN.
 • NATSIAID YN DEFNYDDIO TRAIS YN ERBYN Y GLERIGAIS EE TAFLON NHW OFFEIRIAID DRWY FFENESTR TRYDYDD LLAWR A TORODD EU DDAU COES.
16 of 20

CREFYDDOL

YR EGLWYS BROTESTANNAIDD

 • O DAN LUDWIG MULLER = EGWLYS Y REICH - CYFUNO 28 EGLWYS
 • MARTIN NIEMOLLER A DIETRICH BONHOEFFER = SEFYLDU YR EGLWYS CYFFES
 • 1935 = EGLWYS CYFFES WEDI CAEL EU WNEUD YN ANGHYFREITHLON.
 • BONHOEFFER= TEULU YN CYNNWYS IDDEWON, GWRTHEYNEBU YN FFYRNIG, EU TUEULU YN GYFRIFOL AM YSGRIFENNU SLOGANNAU GWRTH-NATSIAETH AR ADEILADAU CYHOEDDUS YM 1933.
 • BONHOEFFER = TEITHIO A SIARAD YN ERBYN Y NATSIAID. RHODDODD EF AC AELODAU EU TEULU HELP I'R IDDEWON I DDIANC O'R ALMAEN I'R SWISTIR
 • 1942 = BONHOEFFER YN GYSYLLIEDIG I'R YMGAIS I LADD HITLER, OND METHODD Y CYNLLUN
 • CAFODD EU DAL NIFER O WEITHIAU GAN Y GESTAPO A RHYDDHAU POB TRO
 • CAFODD EU DIENYDDIO YN FLOSSENBURG YN EBRILL 1945
 • MARTIN NIEMOLLER = GWERSYLL CRYNOI YN 1938 AM BREGETHU YN ERBYN Y NATSIAIDD A BU YNO NES CAFODD EU RYDDHAU YM 1945
 • METHODD EGWLYS Y REICH CYMRYD DROS EGLWYS PROTESTANNAIDD.
17 of 20

POBL IFANC

MOR-LADRON EIDELWEISS

 • GWISGO CRYSIAU SIEC A THROWSUS TYWYLL
 • MYND AR DEITHIAU CERDDED, CYFARFODYDD GRWPIAU AC YN YMLADD GYDA'R J A BDM.
 • ROEDDYNT YN CASGLU TAFLENNU PROPAGANDA WNAETH GOLLWNG GAN AWYRENNAU'R UDA A'R DU A DDOSBARTHU O DY I DY.
 • RHOI LLOCES I FILWYR OEDD EISIAU GADAEL Y LLUOEDD ARFOG.
 • CAFON NHW EU GROGI'N GYHOEDDUS YM MIS TACHWEDD 1944 GAN Y GESTAPO.
18 of 20

POBL IFANC

GRWPIAU SWING

 • EITHAF CYFOETHOG, DOD O DDINASOEDD FEL AMBURG, BERLIN, FRANKFURT A DRESDEN. 
 • ANGHYTUNO GYDA'R SYNIADAU O FEWN HJ A'R BDM.
 • CWRDD YN CLYBIAU NOS, TAFARNDAI A THAI EU GILYDD
 • CHWARAE CERDDORAIETH "DDU" AMERICANNAIDD A SWING ER MWYN PROTESTIO YN ERBYN EU SYNIADAU.
 • GESTAPO = CAU NIFER O DAFARNDAI AC ARESTIWYD RHAI O'R AELODAU.
19 of 20

POBL IFANC

Y RHOSYN GWYN

 • PENCADLYS YM MHRIFYSGOL MENCHEN
 • ARWEINWYR OEDD HANS A SOPHIE SCHOLL A KURT HUBER
 • YN GWRTHWYNEBU'R DIFFYD RHYDDID PERSONOL O DAN Y GYFUNDREFN
 • EISIAU DYLANWADU BARNAU YR ADRANNAU MWY ADDYSIEDIG Y CYHOEDD 
 • CYNYRCHON PMFFLEDI - COLOGNE, HANNOVER, STUTTGART, FRANKFURT, NUREMBURG A MUNICH.
 • DOSBARTHU PAMFFLEDI YNG NGHANOL Y NOS
 • 18EG O CHWEFROR 1943 - SOPIE AC ANS SCHOLL YN CAEL EI ARESTIO AR OL CAEL EI DAL YN DDOSBARTHU PAMFFLEDI
 • POB UN AELOD WEDI EU DEDFRYD I FARWOLAETH.
20 of 20

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Gwrthwynebiad a Gwrthsafiad yn yr Almaen Nastiaidd resources »