Daearyddiaeth Ffisegol

Adnoddau

Malaysia

Cynhesu Byd Eang

Diffeithdiro

Afonydd

Gorlifdiroedd

Ia ac Afonydd

Rhewlifiant

HideShow resource information
  • Created by: Siwan
  • Created on: 20-06-09 12:25

Adnoddau

Adnewyddadwy- Adnodd cynaliadwy fel egni'r haul neu pwer dwr y gellir defnyddio tro ar ol tro.

Anadnewyddadwy- Adnodd terfynedig fel tanwydd ffosil neu fwyn nad oes modd cael un arall yn ei le ar ol iddo cael ei ddefnyddio

Cynaliadwy- Ffordd o wella safon byw ac ansawdd bywyd pobl heb wastraffu adnoddau na gwneud drwg i'r amgylchedd.

Adnoddau- Nodwedd ar yr amgylchedd y mae ei hangen ar bobl ac a ddefnyddir ganddynt

Adnoddau Adnewyddadwy Adnoddau Anadnewyddadwy

Trydan dwr Glo

Pwer Solar Olew

Pwer Llanw Nwy Naturiol

Gwynt

1 of 6

Ffermydd Gwynt

O Blaid Ffermydd Gwynt Yn Erbyn Ffermydd Gwynt

Awyrgylch Difetha yr Cefn Gwlad

Adnoddau Adnewyddadwy Drud yw codi

Dim llygredd Adnodd arall oes does ddim gwynt

Talu Ffermwyr am Tir Prisiau tai yn gostwng

2 of 6

Datgoedwigo

Torri Detholus- Dethol a chynaeafu coed unigol a grwpaiu o goed

Mantais- Mwy o le rhwng y coed hyby tyfiant coed ifanc.

Anfantais- Drud mae torri coed a peirianau yn gwneud difrod i goed eraill

Torri Integredig- Cynaeafu sawl rhywogaeth wahanol ar yr rhyn pryd

Mantais- Mwy economaidd na torri detholus mae coed ar wahanol ddibenion

Anfantais- Coed a ansawdd gwael yn cael eu gadael.

Torri a Chlirio- Tynnu'r holl goed lawr

Mantais- Gellir coedwigo'r ardal gyfan gyda planhigion well cynnyrch uwch a mwy olew

Anfanatis- Gadael creithiau hyll yn dinistro ecosystem achsi erydiad pridd

Torri Stribed- Amrywiad ar dorri a chlirio ond mae'n dilyn cyfuchliniau'r tir yn aml

Mantais- Clirio stribedi cul yn osgoi creithai enfawr ac yn hybu aildyfiant

Anfantais- Rhannau o'r ecosystem yn cael ei dinistro o hyd.

3 of 6

Strategaethau Lleihay Diffeithdiro

Effaith ty gwydr ydi yr ddaear yn cael ei gynhesu yn ystod y dydd gan pelydraid o'r haul. Effeithaiu ty gwydr ydi tymheredd yn codi ac lefel y mor yn codi.

Sut i leihau Effaith ty gwydr

- Ailgylchu mwy fel papur, boteli a carbod

-Lleihau cynhyrch tanwyddau sy'n creu llygredd

-Troi trydan ffwrdd os rydech chi ddim yn yr ystafell

-Rhyddau llai o methan

4 of 6

Gorlifdiroedd

-Gorlifdiroedd yw ardaloedd gwastad o dir ar draws llawr dyffryn.

-Lled yn amrywio o ddegau o metrau i ddegau o gilometrau.

-Erydu ar un lan ac dyddodi ar y lan gyferbyn.

-Llwybr yr afon yn dangos ar ol llifogydd.

-Gwaelod y dyffryn yn lledu.

-Dyffryn wrth gorlifdir flyffiau mwy serth.

-Mewn llif uchel afon yn cludo defnydd mewn dalinat.

-Afon yn gorlifo dwr yn lledu dros unrhyw tir gwastad.

-Wrth i afon grlifo haen arall o silt yn cael ei dyddodi.

-Dyddodir defnydd bras yn gyntaf gan ffurfio arglawdd naturiol or enw llifglawdd ger y afon.

5 of 6

Calchfaen

Mae tir ffurfiau calchfaen yn cael ei alw'n carst

3 ffactor sy'n dynaladwy ar tir ffurf carst yw:

Adeiledd y graig- Plannu haenau yr holtau llorwedd rhwng yr haneau calchfaen llinellau o wendid ar onglau sgwar i'r planau haenau y breigion.

Athreidded y Graig- Dros haennau calchfaen ac lawr y breigion

Hundreuliad Cemegol- Glaw carbonig golchi ffwrdd ac yn adweithio efo calsiwm carbonad. Mae'r calchfaen yn hydoddi'n arfer ac yn cael ai gario ffwrdd mewn dwr rhedegog wneud yr haltau llorwedd ac breigion ehangu.

Pam mae nentydd yn diflannu o dan y ddaear mewn ardaloedd calchfaen?

Mae nentydd yn diflannu o dan y ddaear mewn i'r llyncdwll sy'n craig hydraidd felly mae'n cychwyn erydu sy'n cael ei achosi gan glaw asidig. Mae'r brigau ac plaenau haenu yn ehangu yr enw ar hyn ydi hindreulaid cemegol.

6 of 6

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »