Daearyddiaeth Dynol

Poblogaeth

Mynegrif Datblygiad Dynol

Mudo

Cymorth

Masnach

Blociau Masnach

Corfforaethau Trawswladol

HideShow resource information
  • Created by: Siwan
  • Created on: 20-06-09 13:52

Dosbarthiad a Dwysedd Poblogaeth

Dosbarthiad Poblogaeth- Dosbarthiad ydi disgrifio sut mae pobl wedi'u gwasgaru ar hyd y ddaear. Mae dosbarthiad yn anwastad mae'n newid gyda amser. Fel rheol defnyddiwn fapiau dotiau i dangos dosbarthiad poblogaeth.

e.e Poblogaeth drwchus- llawer o ddotiau

Poblogaeth tenau- ddim llawer o ddotiau

Dwysedd Poblogaeth- Dwysedd yn disgrifio nifer y bobl sy'n byw mewn ardal penodol cilometr sgwar (km sgwar) fel rheol. Cawn o hyd i'r dwysedd trwy rhannu cyfanswm y boblogaeth mewn lle a'i arwynebedd.

Y Model Trawsnewid Demograffid (Pyramidau Poblogaeth)

Cyfradd Genedigaethau- Y nifer o babanod sy'n cael ei eni yn bob 1000.

Cyfradd Marwolaethau- Y nifer y pobl sy'n marw ym mhob 1000 o fobl.

Cynnydd Naturiol- Cyfradd geedigaethau yn uwch na cyfradd marwolaethau.

1 of 5

Y Mynegrif Datblygiad Dynol (MDD)

Mae cenhedloedd unedig yn defnyddio MDD yn hytrach na defnyddio ffigurau economaidd traddodiadol. Maent yn defnyddio yr MDD er mwyn cyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n trefnu y gwledydd yn ol ansawdd bywyd.

Y 3 peth sy'n cael ei ddefnyddio i gweithio allan yr MDD ydi:

Disgwylaid Oes-Iechyd a diogelwch gwlad yn barn y cenhedloedd Unedig (pa mor mae pobl yn byw am)

Cyrhaeddiad Addysgol- (Faint o plant sydd efo addysg). Cyfuno cyfraddau llythrennedd oedolion a chyfraddau cofrestru myfyrwyr.

Gwir CGC y pen- (Economi y wlad). Sef cydraddoldeb gallu prynnu addasu i'r gall prynnu gwirioneddol. faint mae'r dollar yn werth.

Anfantais yr MDD ydi yn edrych ar y wlad yn gyffredinol nid beth sydd yno.

Sgor dros 0.900 GMEDd

Sgor o dan 0.900 GLlEDd

27 allan o 28 wlad efo sgor o dan 0.465 yn De Africa

2 of 5

Astidiaeth Achos: Twrs i'r Almaen

Ar ol i'r ail rhyfel byd orffen yn 1945 roedd yna llawer o swyddi yn yr Almaen ond ddim ddigon o weithwyr. Felly symudodd pobl o wledydd eraill fel twrci i'r Almaen er mwyn cael swydd amaethyddol achos dyna beth roeddent yn gwneud yn Twrci. Ond ar ol ychydig roedd mewnfudwyr yn edrych am swyddi oedd yn talu yn well fel mewn ffactrioedd ac yn y diwydiant adeladu. Roedd yr Almaenwyr yn credu bod yr swyddi yma yn rhy fudr iddynt.

Mudo Rhyngwladol- Pobl sy'n symud mewn i'r wlad

Mewnfudwyr- Person sy'n symud mewn i'r gwlad

Mudwr i Mewn- Pobl sy'n symud i mewn i'r wlad o wlad arall

Mudwr Mewnol- Pobl sy'n symud o un rhan o'r wlad i rhan arall o'r wlad fel o Langollen i Wrecsam

Mudo Allan- Person yn symud allan o'r wlad i wlad arall

Ffodur- Pobl yn cael ei gorfodi i symud

3 of 5

Cymorth

Cymorth Tymor Byr- Fel arfer cymorth brys ar ol rhyfe/trychineb naturiol e.e y pethau sydd ei hangen i byw am y diwrnodau cyntaf.

Dwr mewn Boteli, Bwyd mewn tiniau, Tents ac Ffisig

Cymorth Tymor Hir- Fel arfer prosiectau cynaliadwy i wella safonau byw yn y wlad e.e y cynlluniau fel ysgolion/dwr glan

Wel/Pwmp/Tap, Arfau (Tools fel ***+Donkey), Tai (Brics), Ysbytai/Doctor/ Addysg.

Cymorth ydi adnoddau (arian, nwyddau a pobl sydd a sgiliau) sy'n caelgan wlad neu corff i wlad arall.

Prif amcan rhoi cymorth yw helpu gwledydd tlotach i ddatblygu eu economi a'u gwasanaethau fel y gallent wella safonnau byw ac ansawdd bywyd eu pobl

4 of 5

Masnach

Masnach- yw'r llif o nwyddau o gynhyrchwyr i ddefnyddwyr ac mae'n elfen bwysig o ddatbygiad gwlad.

Mewnforion- yw'r nwyddau a'r gwasanaethau y mae gan wlad

Allforion- yw'r nwyddau a'r gwasanaethau y mae wlad yn eu gwario

Gwarged- Ydi pan mae'r gwlad yn gwneud elw twy allforio nwyddau

Diffyg- Ydi pan mae'r gwlad yn golli arain oherwydd bod nhw wedi mewnforio mwy na allforio mwyddau

Fantol Fasnach=Mewnforio-Allforio

Mae'r gwahaniaeth rhwnf mewnforio ac allforio yn cael ei galw'n fantol fasnach. Un ffordd gall gwlad dyfu'n mwy gyfoethod yw trwy werthu mwy o nwyddau

Mae anghydbwysedd masnach rhwnd GMEDd a GLlEDd

5 of 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »