CEFNOGAETH HITLER A'R BLAID NATSIAIDD

HideShow resource information

APEL HITLER

TAIR RHESWM AM EU APEL

 • DYN CYFFREDIN - DAETH O'R WEIN A GWEITHIODD EU FFORDD I FYNY
 • MI OEDD HITLER YN CREDU YNDDO'I HUNAIN, CREDAU EU FOD WEDI EU DEWIS I ACHUB YR ALMAEN, DYMA BLE DAETH Y SYNIAD O "CHWEDL Y FUHRER/FREISA" 
 • BU AMGYLCHIADAU Y 30AU CYNNAR WEDI HELPU, GAN FOD POBL YN FODLON TROI I ETHAFWYR OHERWYDD OEDD 8.5 MILIWN YN DDI-WAITH.

CRYFDERAU PERSONOLIAETH HITLER

 • CARISMA ARBENNIG 
 • MEDRU DARLLEN SEFYLLFA'N GYFLYM A CHYMRYD EU GYFLE
 • WELEDIGAETH GLIR YNGLYN A DDYFODOL YR ALMAEN

GWENDIDAU

 • PERSON NIWROTIG IAWN YNGLYN A SAFLE'I HUN, GWYLLTIO'N RHWYDD
 • NIWROTIG YNGLYN A'I IECHYD - 30 O GYFFURIAU ERBYN 1942
 • PAN BU'R BOMIO WEDI GWAETHYGU, CUDDIODD I FFWRDD MWY A MWY
1 of 6

PROBLEMAU ECONOMAIDD

 • DIWEITHDRA = 8 MILIWN ERBYN 1932
 • BUDDSODDWYR DDIM YN BUDDSODDI
 • BENTHYCIADAU DAWES A YOUNG WEDI CWYMPO TRWY OHERWYDD C.W.St
 • CYNLLUN NEWYDD SCHACHT = GWARIO AR AILARFOGI A PHROSIECTU CYHOEDDUS, GWARIO 6000 MILIWN RM (1934)
 • CYNLLUN 4 BLWYDDYN GORING 1936 (CAMO) - AILARFOGI 21.9% O'R POBLOGAETH WEDI CYFLOGI YN Y DIWYDIANT ERBYN 1939
 • 1935 BU DIWEITHDRA'N CWYMPO I 1.7 MILIWN
 • INCWM BUSNESAU MAWR YN CYNNYDDU 116% = ENNILL CEFNOGAETH YR ELIT
2 of 6

BRAW A THRAIS

 • 1928 = 2.6% O'R POBLOGAETH YN CEFNOGI NATSIAETH, OND BU LLAI O **
 • ERBYN 1933 BU 52,000 O AELODAU
 • GESTAPO MEDRU BRAWYCHU NIFER GYDA'I DDULLIAU O ARTEITHIO
 • 80% O WYBODAETH Y GESTAPO'N DOD O'R CYHOEDD
 • NOSON Y CYLLYLL HIRION 30 O FEHEFIN 1934 (Cafodd Röhm ac aelodau o’r SA, yn ogystal â gwrthwynebwyr y Natsïaid, eu harestio a’u saethu heb achos llys.)
 • AELODAETH YR ** = 240000 ERBYN 1939 A 1 MILIWN ERBYN DIWEDD Y RHYFEL
 • DEDDF AMDDIFFYN Y BOBL A'R GWLADWRIAETH - GALLU ARESTIO UNRHYW UN HEB RESWM
3 of 6

PROPAGANDA

 • GWNAETH HITLER EI ARAITH "APEL I'R GENEDL" AR Y 31AIN IONAWR 1933
 • MAWRTH 21AIN = POSTDAM
 • DEDDF ALLUOGI 23AIN O FAWRTH 1933
 • CONCORDAT, GORFFENNAF 20FED 1933
 • DEFNYDDIO'R CYFRYNGAU I'W MANTAIS - AREITHU AR Y RADIO, PROPAGANDA NATSIAETH A GWRTH-SEMITIG YN CAEL EI CHWARAE
 • PERCHNOGAETH RADIO YN CYNYDDU O 25% I 70% YN YSTOD Y CYFNOD
 • TYFODD RMPV (darn propaganda) O DAN GOEBELLS I GYFOGI 14000 O BOBL
 • GOEBELLS WEDI CREU 1361 O FFILMIAU PROPAGANDA MEGIS DER EWIGE JUDE
 • LLAW ARALL = NATSIAID YN DEFNYDDIO PROPAGANDA YN ERBYN YSMYGU, OND, CYNYDDODD RADDFA YSMYGU AR YR ADEG
4 of 6

POLISIAU CYMDEITHASOL

MENYWOD

 • Y GYFRAITH ER HYNU PRIODSAU 1933 (BENTHYCIADAU 1000RM, 4 PLANT)
 • 1934 = DATBLYGU Y 3K - KINDER, KIRCHE, KUCHE.
 • 1938 = MEDAL Y GROES I FENYWOD GYDA THEULUOEDD MAWR

EGLWYS A CHREFYDD

 • 28 EGLWYS WEDI HYBU ER MWYN CREU EGWLYS Y REICH 1933
 • CREWYD EGLWYS GYFFES GAN NIEMOLLER YN 1933 (A 800 OFFEIRIAID ERAILL)

IDDEWON A GWRTH-SEMITAIDD

 • EBRILL 1AF 1933 = YMOSODION AR IDDEWON
 • SA'N BOICOTIO SIOPAU IDDEWIG 1933
 • GWAHARDD I DDEWON O WASANAETHAU SIFIL, PRIFYSGOLION A'R BYD CYFREITHLON 1933
 • 1935 YMOSODION LLEOL AR IDDEWON
 • 1935 = DEDDFAU NUREMBURG
5 of 6

POLISIAU CYMDEITHASOL

 • EBRILL 26AIN 1938 = ARCHDDYFARNIAD I GOFRESTRU EIDDO IDDEWIG
 • SAEHWYD ERNST VON ROTH = KRISTALNACHT = 9FED O DACHWEDD 1938
 • GWAHARDDWYD IDDEWON O FYWYD ECONOMAIDD 1938
 • GORFOD CAEL CERDYN ADNABOD GYDA "J" AR BOB PASSPORT 1938

PLANT A PHOBL IFANC

 • PLANT YN CAEL EI DDANFON I'R HJ A'R BDM
 • CAEL EU TREITHI YNO
 • DYSGU HUNANIAETH ALMAENIG AC I FOD YN GRYF I'R REICH
 • PLANT YN CREU FFRINDIAU YNO AC YN PERTHYN I RYWBETH
 • 90% O'R HOLL IEUENCTID YN FYND I'R MUDIADAU ERBYN 1939
6 of 6

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all CEFNOGAETH HITLER A'R BLAID NATSIAIDD resources »