An Béaltriail - Failtiu

                         An Béaltriail - Failtiu

- Dia dhuit, conas ata tu?

- Ta me ceart go leor, go raibh maith agat. Agus tu fein?

- Ta me neirbhiseach. 

- Daithi O Seachnasaigh is ainm dom.

- Ta me se bliana deag d'aois.

- Ta me i mo chonai i seachto seacht, Bothar na hEaragail, Droimneach, Baile Atha Cliath do dheag.

- Rugadh me ar an cuigiu la is fiche de Lunasa, naoi deag nocha se.

- A haon, a nod, a haon, a se, a cuig, a se, mo uimhir scruduithe,

HideShow resource information

An Béaltriail - Failtiu

-

1 of 2

An Béaltriail - Failtiu

                         An Béaltriail - Failtiu

- Dia dhuit, conas ata tu?

- Ta me ceart go leor, go raibh maith agat. Agus tu fein?

- Ta me neirbhiseach. 

- Daithi O Seachnasaigh is ainm dom.

- Ta me se bliana deag d'aois.

- Ta me i mo chonai i seachto seacht, Bothar na hEaragail, Droimneach, Baile Atha Cliath do dheag.

- Rugadh me ar an cuigiu la is fiche de Lunasa, naoi deag nocha se.

- A haon, a nod, a haon, a se, a cuig, a se, mo uimhir scruduithe,

2 of 2

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »