Pages in this set

Page 1

Preview of page 1
Llyfryn Adolygu Bioleg (B2)
TGAU Gwyddoniaeth
Cell anifail

Page 2

Preview of page 2
Strwythur Swyddogaeth

Cellbilen Rheoli sylweddau sydd yn mynd mewn ac allan o'r gell.

Cellfur Anhyblyg wedi'i wneud o gellwlos, sy'n cynnal y gell.

Page 3

Preview of page 3
Cnewyllyn Sy'n rheoli'r hyn y mae'r gell yn ei wneud.

Gwagolyn Sy'n cynnwyd cellnodd, hydoddiant gwan o siwgr a halwynau.

Cloroplastiau Sy'n cynnwys cloroffyl ar gyfer FFotosynthesis.

Cytoplasm Lle mae'r adweithiau cemegol yn digwydd.
Nid oes cellfur, gwagolyn mawr nac cloroplastau i'w gael mewn celloedd
anifeiliaid.
Tyfiant planhigyn ac anifeiliaid…

Page 4

Preview of page 4
ardaloedd hyn yw meristem, a'r rhain sy'n gyfrifol am dwf y planhigyn i
lawr i'r pridd ac i fyny tuag at yr awyr. Mae meristemau tebyg mewn
blagur sy'n cynhyrchu canghennau ochr. Meristem arbennig o'r enw
cambiwm sy'n gyfrifol am gynnydd yn y diamedr. Mae hwn yn
ychwanegu haenau lawer…

Page 5

Preview of page 5
Mae cliw yn y term - y gair embryonig sy'n allweddol fan hyn. Mae gan y
celloedd cyntaf sy'n datblygu ar ôl ffrwyloni y gallu i ddatblygu i mewn i
unrhyw fath o gell y corff.

Gan bod y celloedd yma yn gallu newid i fod yn unrhyw gell mae'n…

Page 6

Preview of page 6

Cludiant actif - proses y mae arni angen egni lle gall sylweddau fynd i
mewn i gelloedd yn erbyn graddiant crynodiad e.e yn y coluddyn bach.

Mae'r ffactorau canlynol yn effeithio ar drylediad:
Crynodiad: Po fwyaf y gwahanieath rhwng crynodiad dau sylwedd,
cyflymaf y bydd trylediad yn digwydd.
Tymheredd: Po…

Page 7

Preview of page 7

Lipas

Braster Glyserol a asidau brasterog

Ensymau yn y geg ­ carbohydras

Ensymau y stumog- proteas
Mae ensymau y stumog yn gweithio gorau ar pH 1-2. Mae asid y stumog yn
darparu pH addas i'r ensym hyn.

Ensymau yn y pancreas ­ Protease, Lipas a charbohydras

Ensymau y coluddyn bach…

Page 8

Preview of page 8
Y Sytem Dreulio


Rhan o'r system dreulio Swyddogaeth

Ceg Starts yn treulio i siwgr gan garbohydras.

Stumog Proteinau yn cael eu treulio gan broteas.

Coluddyn bach Carbohydrasau yn treulio carbohydradau i
siwgrau.
Proteasau yn treulio proteinau i asidau amino.
Lipasau yn treulio braster i asidau brasterog a
glyserol.

Pancreas Cynhyrchu…

Page 9

Preview of page 9
Resbiradaeth Aerobig ­ Fydd ocsigen yn cael ei ddefnyddio yn y broses hon.
Dyma'r ffurf arferol ar resbiradaeth sy'n digwydd yn ein celloedd.

Hafaliad Resbiradaeth Aerobig

Glwcos + Ocsigen Carbon Deuocsid + Dr + EGNI

Resbiradaeth Anaerobig ­ Gall resbiradaeth digwydd heb ocsigen, ac mae'n
rhyddhau llai o egni na…

Page 10

Preview of page 10
Hafaliad Ffotosynthesis
Haul
Carbon Deuocsid + Dr Ocsigen + Glwcos
CloroffylTrosglwyddo Egni a Maetholynnau

Mae cadwynau bwydydd, gweoedd bwydydd a pyramidau niferoedd a biomass
yn dangos trosglwyddiad egni rhwng organebau.

Gwe fwyd ar gyfer
Coetir

Mae cadwyn fwyd isod
yn rhan o we fwydydd
uchod, yn dechrau ar y…

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »