Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Strwythur Swyddogaeth
Cellbilen Rheoli sylweddau sydd yn mynd mewn ac allan o'r gell.
Cellfur Anhyblyg wedi'i wneud o gellwlos, sy'n cynnal y gell.…read more

Page 3

Preview of page 3

Here's a taster:

Cnewyllyn Sy'n rheoli'r hyn y mae'r gell yn ei wneud.
Gwagolyn Sy'n cynnwyd cellnodd, hydoddiant gwan o siwgr a halwynau.
Cloroplastiau Sy'n cynnwys cloroffyl ar gyfer FFotosynthesis.
Cytoplasm Lle mae'r adweithiau cemegol yn digwydd.
Nid oes cellfur, gwagolyn mawr nac cloroplastau i'w gael mewn celloedd
anifeiliaid.
Tyfiant planhigyn ac anifeiliaid
Mewn planhigion, dim ond yn yr ardaloedd sy'n tyfu yn unig y bydd
mitosis yn digwydd. Meddyliwch am goeden. Ar ddechrau ei bywyd,
hedyn yn egino, ychydig filimedrau o hyd a lled yw hi.…read more

Page 4

Preview of page 4

Here's a taster:

Mae meristemau tebyg mewn
blagur sy'n cynhyrchu canghennau ochr. Meristem arbennig o'r enw
cambiwm sy'n gyfrifol am gynnydd yn y diamedr. Mae hwn yn
ychwanegu haenau lawer o dwf, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Dull tebyg sydd ar
waith pan fydd boncyff coeden yn tyfu.
Llun yn dangos ardaloedd meristematig mewn gwreiddyn
Mae pa mor fawr y bydd planhigyn yn tyfu yn dibynnu ar:
· ei allu i ymgynnal er mwyn derbyn golau haul
· pa mor uchel y gall gludo dr.…read more

Page 5

Preview of page 5

Here's a taster:

Mae cliw yn y term - y gair embryonig sy'n allweddol fan hyn. Mae gan y
celloedd cyntaf sy'n datblygu ar ôl ffrwyloni y gallu i ddatblygu i mewn i
unrhyw fath o gell y corff.
Gan bod y celloedd yma yn gallu newid i fod yn unrhyw gell mae'n bosibl felly i
drin clefydau sydd angen meinweoedd newydd. Gallwn trin clefydau sef
Parkinson, clefyd y siwgr, cancr.
MAE SYLWEDDAU YN DOD I MEWN I GELLOEDD AC YN GADAEL
TRWY'R GELLBILEN.…read more

Page 6

Preview of page 6

Here's a taster:

Cludiant actif - proses y mae arni angen egni lle gall sylweddau fynd i
mewn i gelloedd yn erbyn graddiant crynodiad e.e yn y coluddyn bach.
Mae'r ffactorau canlynol yn effeithio ar drylediad:
Crynodiad: Po fwyaf y gwahanieath rhwng crynodiad dau sylwedd,
cyflymaf y bydd trylediad yn digwydd.
Tymheredd: Po uchaf y tymheredd, mwyaf yw cyflymder y mudiant
moleciwlaidd.
Gwasgedd: Po uchaf y gwasgedd ar ronynnau, mwyaf yw cyflymder
trylediad o fan lle mae'r gwasgedd yn uchel i fan lle mae'r gwasgedd yn
isel.…read more

Page 7

Preview of page 7

Here's a taster:

Lipas
Braster Glyserol a asidau brasterog
Ensymau yn y geg ­ carbohydras
Ensymau y stumog- proteas
Mae ensymau y stumog yn gweithio gorau ar pH 1-2. Mae asid y stumog yn
darparu pH addas i'r ensym hyn.
Ensymau yn y pancreas ­ Protease, Lipas a charbohydras
Ensymau y coluddyn bach ­ Proteas, lipas, carbohydras
Mae ensymau coluddol yn gweithio ar pH o 7-8. Rhaid niwtralu'r asid sy'n dod
o'r stumog. Mae bustl o'r afu yn niwtralu'r asid yn y coluddyn.…read more

Page 8

Preview of page 8

Here's a taster:

Y Sytem Dreulio
Rhan o'r system dreulio Swyddogaeth
Ceg Starts yn treulio i siwgr gan garbohydras.
Stumog Proteinau yn cael eu treulio gan broteas.
Coluddyn bach Carbohydrasau yn treulio carbohydradau i
siwgrau.
Proteasau yn treulio proteinau i asidau amino.
Lipasau yn treulio braster i asidau brasterog a
glyserol.
Pancreas Cynhyrchu lipasau, proteasau a
charbohydrasau
Resbiradaeth
Proses sy'n rhyddhau egni o glwcos mewn celloedd yw Resbiradaeth. Mae
angen egni er mwyn i adweithiau cemegol ddigwydd mewn celloedd.…read more

Page 9

Preview of page 9

Here's a taster:

Resbiradaeth Aerobig ­ Fydd ocsigen yn cael ei ddefnyddio yn y broses hon.
Dyma'r ffurf arferol ar resbiradaeth sy'n digwydd yn ein celloedd.
Hafaliad Resbiradaeth Aerobig
Glwcos + Ocsigen Carbon Deuocsid + Dr + EGNI
Resbiradaeth Anaerobig ­ Gall resbiradaeth digwydd heb ocsigen, ac mae'n
rhyddhau llai o egni na resbiradaeth aerobig.
Pam nad oes ocsigen yn meinwe ein cyhyrau mae modd newid glwcos i asid
lactig. Yn cael i ddefnyddio ysgod ymarfer corf, os nad oes digon o ocsigen.…read more

Page 10

Preview of page 10

Here's a taster:

Hafaliad Ffotosynthesis
Haul
Carbon Deuocsid + Dr Ocsigen + Glwcos
Cloroffyl
Trosglwyddo Egni a Maetholynnau
Mae cadwynau bwydydd, gweoedd bwydydd a pyramidau niferoedd a biomass
yn dangos trosglwyddiad egni rhwng organebau.
Gwe fwyd ar gyfer
Coetir
Mae cadwyn fwyd isod
yn rhan o we fwydydd
uchod, yn dechrau ar y
gwaelod ac yn dilyn y
saethau i fyny. Mae
saethau'n danos i ba
gyfeiriad y mae'r egni
bwyd yn symud.…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all resources »