Pages in this set

Page 1

Preview of page 1
Yr Almaen Natsiaidd 1933-1939

Twf y Blaid Natsiaidd a Chefnogaeth i Hitler

UDA yn talu benthyciadau i'r Almaen ac erbyn 1932 roedd ffigyrau di-weithdra dros 6 miliwn yn swyddogol. Y
dirwasgiad yn effeithio bob dosbarth a gweriniaeth Weimar ddim yn ateb problemau felly mwy yn troi at
bleidiau eithafol a…

Page 2

Preview of page 2
Tan yn y Reichstag Chwefror 27, 1933

Arestio Marius van der Lubbe a dweud taw cynllwyn Marcsaidd- Iddewig i gipio grym ­ Goring yn mynnu bod pob
AS Comiwnyddol yn cael eu arestio (4000), cau swyddfeydd y pleidiau a gwahardd
Archddyfarniad i Amddiffyn y Bobl yn gwahardd hawliau sifil ac…

Page 3

Preview of page 3
17 Lander ddim yn ffitio i fewn gyda syniadau Natsiaid o gael un wlad unedig.
Diddymu'r Undebau Llafur

Roedd gan yr Undebau Llafur a'r Sosalwyr Democrataidd (gweithwyr SPD) cydgysylltiad agos felly'n targed i'r
polisi cydymffufio.
Mai 1 yn Ddiwrnod Cenedlaethol Llafur a Mai 2 ­ SS yn ymosod ar swyddfeydd…

Page 4

Preview of page 4
Noson y Cyllyll Hirion, Mehefin 29
Hitler yn hedfan i Munich i arestio Rohm ond gwrthododd saethu ei hun a chafodd ei ddienyddio.
Arestio aelodau o'r SA a'u dienyddio. Tua 77 Natsi a 100 arall yn cael eu lladd.
Ychydig o feirniadaeth tramor i'r digwyddiad ond wedi ennill cefnogaeth i'r…

Page 5

Preview of page 5
Canghelloriaeth y Reich: Heinrich Lammers, Pennaeth Canghelloriaeth y Reich gyda rol allweddol wrth lunio
deddfau newydd trwy paratoi cyfreithiau, delio gyda materion biwrocrataidd, a dweud wrth Hitler am
ddigwyddiadau. Roedd Hitler yn casau gwaith papur a chyfarfodydd Cabinet felly'r Canghelloriaeth yn cymryd
lle'r Cabinet (cofio bod dim rol ffurfiol ganddo…

Page 6

Preview of page 6
gyda'r manylion bach fel gwneud joc gwrth-Natsi, gwrthod Hail Hitler ayb. Er hyn roeddent yn ddibynnol ar y bobl
gan nad oedd digon o swyddogion i warchod yr holl ardaloedd ac yn defnyddio braw a dychryn ar y gymdeithas ­
dros 80% o achosion Gestapo yn tarddu o'r bobl.
Propoganda…

Page 7

Preview of page 7
Cynnael a sicrhau cefnogaeth ­ ffilmio'r raliau yn gwneud i bobl eisiau ymuno a'r ymgyrchRaliau

Creu awyrgylch emosiynol gyda'r bobl yn disgyn i'r syniad o ewyllys casgliadol
Pob math o ddull ­ iwnifform, cerdd, baneri, caneuon, anthem, areithau a golau
Nifer yn cael `troedigaethau' ac yn portreadu Hitler fel…

Page 8

Preview of page 8
Cyhuddo mynachod a lleianod o droseddau rhywiol ac ariannol - ymddangos yn y papurau (propoganda)
Hierarchiaeth Catholig yn sylwi bod breintiau'r Concordat byth mynd i gael ei wireddu
1935 ­ Gweinidogiaeth Materion Eglwysig yn ymgyrchu yn erbyn y glerigaeth, dileu'r ysgolion enwadol, arestio
pregethwyr ac offeiriaid e.e. danfon Niemoller i…

Page 9

Preview of page 9
1933 ­ deddf yn gwneud aelodaeth o'r NSDAP yn orfodol i weithwyr sifil (36% athrawon yn aelodau erbyn
1936)
Rhaid i bob athro ymuno gyda Chyngrair Addysg yr Athrawon. 97% yn perthyn i'r NSLB erbyn 1937.
Athrawon `annymynol yn hiliol neu'd ideoleg' yn cael ei eithrio.
Gweinidogaeth Addysg a Gwyddoniaeth…

Page 10

Preview of page 10
Gwrth-Semitiaeth

Gweld Iddewon fel pobl hd ddinasyddiaeth ac yn ffurfio'r lleiafrif a ddaeth Iddewon yn ganolbwynt propoganda
o broblemau Gweriniaeth Weimar (chwyddiant, di-weithdra, crisis economaidd) o dan y Natsiaid.
Roedd Hitler yn eithafol ac yn bragmatydd ac yn defnyddio'r Iddewon ar gyfer ddibenion etholiad ac yn annog
gwrth gyfaladdiaeth i…

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »