CBAC HY2 Almaen Natsiaidd

Crynodeb o'r materion allweddol

HideShow resource information
  • Created by: Rhian
  • Created on: 19-05-12 00:00
Preview of CBAC HY2 Almaen Natsiaidd

First 406 words of the document:

Yr Almaen Natsiaidd 1933-1939
Twf y Blaid Natsiaidd a Chefnogaeth i Hitler
UDA yn talu benthyciadau i'r Almaen ac erbyn 1932 roedd ffigyrau di-weithdra dros 6 miliwn yn swyddogol. Y
dirwasgiad yn effeithio bob dosbarth a gweriniaeth Weimar ddim yn ateb problemau felly mwy yn troi at
bleidiau eithafol a bu cynnydd yng nghefnogaeth Natsiaidd a Comiwynyddol erbyn y 30au.
Rol Hitler
Cyn 1923 ddim yn adnabyddus ­ mynd i carchar a'r plaid yn cael ei wahard = newid strategi
1925 ­ dyfeisio raglen 25 pwynt yn canolbwyntio ar hil, y fyddin a themau sosialaidd (Mein Kampf)
Llwyddo trwy targedi grwpiau o bobl a'u beio am broblemau'r wlad e.e. Iddewon
Credu mewn Darwiniaeth Sosialaidd a bod yr Iddewon yn hil is-raddol ac yn ofni comiwnyddiaeth ac yn casau
democratiaeth a thelerau Versailles.
Methiant von Papen a Gweriniaeth Weimar
Llywodraeth Glymblaid methu delio a'r problemau ac roedd 3 etholiad rhwng 1930-32
Mawrth 1930 ­ Heinrich Bruning yn ganghellor a Hindenberg yn defnyddio Erthygl 48 i ddod a ddemocratiaeth
seneddol i ben. Dirwasgiad yn gwaethygu felly Bruning yn ymddiswyddo yn '32.
Natsiaid yn ennil 230 sedd yn y Reichstag yn Gorffennaf '32 a von Papen yn Ganghellor.
Hitler sefyll erbyn Hindenberg yn etholiadau arlywyddol ac yn gwrthod cydweithio gyda von Papen
Hitler yn dod yn Ganghellor yn Ionawr 1933
Y Natsiaid yn Atgyfnerthu Grym 1933-34
Cam 1 - Chwyldro Cyfreithlon
Natsiaid yn ceisio roi argraff bod unbennaeth wedi adeiladu ar sylfaen cyfreithlon a nid oeddent yn ddibynnu ar
drais i ddymchwel y cyfansoddiad. Rhaid newid strategi wedi i'r plaid cael ei wahardd
Dod i ben ar Awst 2, 1934 pan bu Hitler yn dileu Arlywyddiaeth yn yr Almaen.
Hysteria Gwrth Marcsaidd
Chwefror 1 1933 ­ Hitler yn cyhoeddu i'r cabinet bod Hindenberd wedi cytuno i etholiad
Hitler yn beio'r Marcsiaid am broblemau'r Almaen ac yn condemio'r Wladwriaeth blaenorol
Manteisio ar y cyfryngau i ledu propoganda ­ achub y gweithwyr, di-weithdra, cynllwyn Marcsaidd
Dim son am wrth-Semitiaeth na Lebensraum.
Chwefror 4 ­ defnyddio erthygl 48 i reoli wrthwynebwyr trwy cyhoeddi archddyfarniad yn rhoi'r hawl i'r
Landtage gwahardd papurau newydd a chyfarfodydd gwleidyddol gan rhoi hawl cyfreithiol i'r Natsiaid dechrau
ymgyrchu yn erbyn y KPD, SPD a'r Undebau Lafur.
Cynyddu'r hysteria pan Goring yn rhoi dynion yr SA a'r SS ym Mhrwsia i gynorthwyo'r heddlu

Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Tan yn y Reichstag Chwefror 27, 1933
Arestio Marius van der Lubbe a dweud taw cynllwyn Marcsaidd- Iddewig i gipio grym ­ Goring yn mynnu bod pob
AS Comiwnyddol yn cael eu arestio (4000), cau swyddfeydd y pleidiau a gwahardd
Archddyfarniad i Amddiffyn y Bobl yn gwahardd hawliau sifil ac yn sylfaen rheolaeth Natsiaid.…read more

Page 3

Preview of page 3

Here's a taster:

Lander ddim yn ffitio i fewn gyda syniadau Natsiaid o gael un wlad unedig.
Diddymu'r Undebau Llafur
Roedd gan yr Undebau Llafur a'r Sosalwyr Democrataidd (gweithwyr SPD) cydgysylltiad agos felly'n targed i'r
polisi cydymffufio.
Mai 1 yn Ddiwrnod Cenedlaethol Llafur a Mai 2 ­ SS yn ymosod ar swyddfeydd yr undebau Llafur a'u cau i lawr
gan arestio arweinwyr a cymryd eu gwerth ariannol.…read more

Page 4

Preview of page 4

Here's a taster:

Noson y Cyllyll Hirion, Mehefin 29
Hitler yn hedfan i Munich i arestio Rohm ond gwrthododd saethu ei hun a chafodd ei ddienyddio.
Arestio aelodau o'r SA a'u dienyddio. Tua 77 Natsi a 100 arall yn cael eu lladd.
Ychydig o feirniadaeth tramor i'r digwyddiad ond wedi ennill cefnogaeth i'r Natsiaid gan fod trais yr SA wedi dod
i ben.…read more

Page 5

Preview of page 5

Here's a taster:

Canghelloriaeth y Reich: Heinrich Lammers, Pennaeth Canghelloriaeth y Reich gyda rol allweddol wrth lunio
deddfau newydd trwy paratoi cyfreithiau, delio gyda materion biwrocrataidd, a dweud wrth Hitler am
ddigwyddiadau. Roedd Hitler yn casau gwaith papur a chyfarfodydd Cabinet felly'r Canghelloriaeth yn cymryd
lle'r Cabinet (cofio bod dim rol ffurfiol ganddo i lunio polisi felly pwer Lammers wedi cyfyngu)
Llywodraeth Ganol: Roedd Gweinidog yn gyfrifol dros adrannau gwahanol ac yn llunio polisiau ac yna ei gyflwyno
iddo.…read more

Page 6

Preview of page 6

Here's a taster:

Natsi, gwrthod Hail Hitler ayb. Er hyn roeddent yn ddibynnol ar y bobl
gan nad oedd digon o swyddogion i warchod yr holl ardaloedd ac yn defnyddio braw a dychryn ar y gymdeithas ­
dros 80% o achosion Gestapo yn tarddu o'r bobl.
Propoganda ac Indoctrineddio
Joseff Goebbels yn Gweinidog Goleudig a Phropoganda ac yn cael y cyhoedd i gydymffurfio gyda'i syniadau trwy rheoli'r
wasg, ffilm, radio a dylanwadu llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelfyddyd.…read more

Page 7

Preview of page 7

Here's a taster:

Cynnael a sicrhau cefnogaeth ­ ffilmio'r raliau yn gwneud i bobl eisiau ymuno a'r ymgyrch
Raliau
Creu awyrgylch emosiynol gyda'r bobl yn disgyn i'r syniad o ewyllys casgliadol
Pob math o ddull ­ iwnifform, cerdd, baneri, caneuon, anthem, areithau a golau
Nifer yn cael `troedigaethau' ac yn portreadu Hitler fel achubydd
Y Natsiaid a'r Eglwys
Ideoleg yr Eglwys yn gwrthwyneb i'r Natsiaid (Credu bob pawb yn hafal) ac roedd Hitler am greu Eglwys ei hun er mwyn
cyflyrru'r bobl a chael gwared o unrhyw wrthwynebiad.…read more

Page 8

Preview of page 8

Here's a taster:

Cyhuddo mynachod a lleianod o droseddau rhywiol ac ariannol - ymddangos yn y papurau (propoganda)
Hierarchiaeth Catholig yn sylwi bod breintiau'r Concordat byth mynd i gael ei wireddu
1935 ­ Gweinidogiaeth Materion Eglwysig yn ymgyrchu yn erbyn y glerigaeth, dileu'r ysgolion enwadol, arestio
pregethwyr ac offeiriaid e.e. danfon Niemoller i Dachau.…read more

Page 9

Preview of page 9

Here's a taster:

­ deddf yn gwneud aelodaeth o'r NSDAP yn orfodol i weithwyr sifil (36% athrawon yn aelodau erbyn
1936)
Rhaid i bob athro ymuno gyda Chyngrair Addysg yr Athrawon. 97% yn perthyn i'r NSLB erbyn 1937.
Athrawon `annymynol yn hiliol neu'd ideoleg' yn cael ei eithrio.
Gweinidogaeth Addysg a Gwyddoniaeth y Reich yn trefnu addysg o 1934 ac yn addasu'r cwricwlwm er mwn
addysgu'r ifanc i wasanaethu'r wladwriaeth ac i baratoi merched ar gyfer bod yn famau a bechgyn at rhyfel.…read more

Page 10

Preview of page 10

Here's a taster:

Gwrth-Semitiaeth
Gweld Iddewon fel pobl hd ddinasyddiaeth ac yn ffurfio'r lleiafrif a ddaeth Iddewon yn ganolbwynt propoganda
o broblemau Gweriniaeth Weimar (chwyddiant, di-weithdra, crisis economaidd) o dan y Natsiaid.
Roedd Hitler yn eithafol ac yn bragmatydd ac yn defnyddio'r Iddewon ar gyfer ddibenion etholiad ac yn annog
gwrth gyfaladdiaeth i ymosod ar fancwyr Iddewig.
Nifer o Iddewon yn gobeithio ac yn crefu bydd y Natsiaid yn mabwysiadu polisau mwy cymedrol ar ol ennil grym.…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all resources »