ZSRR

HideShow resource information
 • Created by: Eva
 • Created on: 17-03-13 11:23
View mindmap
 • ZSRR
  • 1918 - utworzenie Armii Czerwonej przez bolszewików
  • 1918-1921 - KOMUNIZM WOJENNY
   • polityka spo?eczno - ekonomiczna
    • uciele?nienie teoretycznie opracowanych zasad komunizmu
    • monopol  pa?stwa na produkcj? i handel
    • ograniczenie roli pieni?dza
    • wprowadzenie obowi?zku pracy
  • 1924 - ?mier? Lenina
  • przymusowa kolektywizacja
   • podporz?dkowanie partii komunistycznej rolnictwa i ludno?ci wiejskiej
   • terror -  ch?opów wywo?ono do ?agrów, deporotowano  rodziny na Syberi?
    • budowa m.in. Kana?u Bia?omorsko-Ba?tyckiego
  • 1935 - wielka czystka
   • likwidacja elit partyjnych, wojskowych, gospodarczych, aparatu bezpiecze?stwa
  • kult jednostki

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »