ITALIA

HideShow resource information
 • Created by: Eva
 • Created on: 17-03-13 12:39
View mindmap
 • ITALIA
  • sytuacja po I wojnie ?wiatowej
   • inflacja, bezrobocie, zad?u?enie pa?stwa, fala strajków, kryzys autorytetu w?adz pa?stwa w?oskiego
  • narodziny faszyzmu
   • 1919 - Benito Mussolini zak?ada Fasci di Combattimento
    • cel: obalenie porz?dku
    • 1921 - przekszta?cenie - narodowa partia faszystowska
  • 1922 - marsz na Rzym
   • publiczna demonstracja si?y "czarnych koszul"

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »