Ødeleggelse av leveområder

View mindmap
 • Ødeleggelse av leveområder
  • Når leveområdet til en art forsvinner eller blir delt opp, kan arten bli borte
   • Samfunnet omdisponerer arealer fra naturområder til...
    • Veiutbygging
    • Boligarealer
    • industriarealer
    • havneområder
  • Tømmerhogst i tropiske og subtropiske skoger
   • Mest ødeleggende
   • Stort artsmangfold
  • Endringer i arealbruk i den industrialiserte verden skjer så fort, og ofte uten at vi har vurdert den langsiktige konsekvensen.
   • Elver og elvedaler er viktige leveområder for mange arter
    • Gjenstand for industribygging, tørrlegging til landbruksformål og endring av elveløp
     • Arter forsvinner
     • Områdene blir mer sårbare for skadevirkningene av flom
  • Den alvorlige trusselen i Norske landområder
   • 87% av truede arter er påvirket negativt av menneskeskapte endringer.

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »