Termau Cymdeithaseg/Add Gref

HideShow resource information
View mindmap
 • TERMAU
  • Rhagfarn
   • Barnu person cyn ddod i'w hadnabod
  • Gwahaniaethu
   • Trin person yn gwahanol oherwydd hil, rhyw, crefydd ayyb
  • Stereoteip
   • Grwpio pob am beth maent yn edrych fel
  • Anghyfiawnder
   • Pan na fydd pawb yn cael eu trin yn gyfartal. e.e Iddewon yn ystod yr Holocost
  • Awdurdod
   • Person neu grwp o bobl sydd ag iddynt bwer dros eraill ac sy'n gwneud penderfyniad
  • Hunaniaeth
   • Sut mae person yn gweld ei hyn o ran personoliaeth a chymeriad
  • Cydraddoldeb
   • Y gred a ddylai fod yr un hawliau gan bawb. e.e MLK wedi protestio dros hawliau teg gan bawb
  • Diwirdeb
   • Ymatal rhag unrhyw beth rhywiol
  • Ymrwymiad
   • Dangos ffydd ac ymroi yn llwyr i berson arall am eich bod yn dymuno gwneud hynnu neu oherwydd eich bod yn caru'r person hwnnw
  • Gwrthdaro
   • Anghytuno rhwng dau person neu dau grwp o bobl
  • Cariad
   • Un o'r emosiynau dynol mwyaf pwerus, sy'n uno pobl
  • Cymodi
   • Ymdduheirio a dod yn ffrindiau eto
  • Cyfrifoldebau
   • Dyletswyddau y ddylech eu gwneud

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »