Vennskap

HideShow resource information
View mindmap
 • Teorier om Vennskap
  • Den biologiske psykologien
  • Behaviorismen
  • Den kognitive psykologien
  • Utviklings-psykologi
  • Sosialpsykologi
   • Oppdragelse
   • Personlighetsteorier
  • Klinisk psykologi
  • Sammfunns-psykologi
  • Sosial kompetanse
  • Grupper
  • Sosiale roller
  • Ledelse
   • Auttoritære roller
  • Holdninger og verdier
  • Kulturmøter og kulturforskjeller
   • Minoriteter og majoriteter
   • Etnisitet, ungdom og kjønn
    • Hvordan kan etnisitet være et hinder for et vennskap?
   • Interkulturell kompetanse
  • Konflikter
   • Konfliktløsning
   • Kommunikasjon i parforhold (overføre det til vennskap)
  • Kommuni-kasjon
   • Aniksarbeid
   • Hva er god kommunikasjon i et vennskap?
  • Massekom-munikasjon
   • Kommunikasjon via massemedia
   • Hva gjør mediene med mennesker=
   • Hva gjør mennesker med mediene?
   • Barn og fjernsyn
  • De digitale kommunika-sjons arenaene
   • Risiko
   • Mobbing
  • Utviklings- forstyrrelser
   • Oppstår i barndommen
   • Kan dette påvirke hvordan du er som venn?
    • Eller hvordan en venne er mot deg?
    • Eller hvordan en pårørense er
    • Eller hvordan du definerer hva vennskap er?
  • Psykiske vansker og lidelser
   • Hvordan er en venn med en psykisk vansker/lidelse?
   • Hvordan er man som venn når en har en psykisk vanske/lidelse?
   • Kan man få psykiske vansker eller lidelser av et vennskap?
   • Hvordan er er pårørende som venn rundt en med psykiske vansker/lidelser
  • Behandling og forebygging?
  • Å være venn eller pårørende
  • Mestring
  • Positiv psykologi

Comments

No comments have yet been made

Similar Psychology resources:

See all Psychology resources »See all Norwegian psychology resources »