sut mae ei'n planed yn newid

HideShow resource information
 • Created by: branwen
 • Created on: 02-01-13 10:21
View mindmap
 • Sut mae ein planed yn newid??
  • Newidiadau  yn yr atmosffer
   • Pan nwyon sy' bresenol yn yr atmosffer
    • 78% nitrogen
    • 1% CO2 , aragon , anwedd dwr a nwyon eraill
    • 21% ocsigen
   • Mae hanen o nwy yn amgylchu'r ddaear . Mae'r dwysedd yn lleihau wrth i ni bellhau o arwyneb y ddaear .  Rydy yn byw yn yr haenen isaf
   • 4.5biliwm o flynyddoedd yn ol , roedd y ddaear yn blaned newydd boeth
    • allnwyo folcanig
    • Yn wreiddiol roedd arwyneb y ddaear yn dawdd, ond wrth iddo oeri , roedd llosgfynyddoedd yn rhyddhau symiau anferth o CO2 , amonia (NH3) a mathan(CH4)
   • Mae'r atmospher wedi newid .......
    • 2 biliwn o flynyddoedd yn ol
     • Lleihau CO2 ( ffotothynsesis)
     • Cynhyrchu ocsigen
     • Datblygodd algae/llystyfiant o bacteria
    • 1 biliwn o flynyddoedd yn ol
     • Amoniwn yn adweithio ar ocsigen i greu nitrogen
     • CO2 yn hydoddi i'r cefnforoedd
    • 3 biliwn o flynyddoedc yn ol
     • Oeoedd y ddaear , cyddwysodd y anwedd dwr , a ffurfio y cefnforoedd
    • Heddiw
     • CO2
     • ocsigen
     • Anwedd dwr
     • nitrogen
    • 4.5biliwn  o flynyddoedd yn ol
     • methane
     • CO2
     • Anwedd dwr
     • amoniwn
  • Cyfandiroedd yn drifftio
   • Sylweddolodd fod y darnau yn ffitio fel jig-so , , a oedden yn arfer bod yn sownd efoi'i gilydd.... PANGEA
   • Alfred Wegner - roedd ganddo PhD mewn seryddiaeth , ond roedd diddordeb ganddo mewn gwyddoniaeth arall
   • Tysytiolaeth.
    • Awgrymodd mai'r unig ffordd i esbonio planhigion trofannol yn yr artig oedd derbyn fod y tir  yn arfer bod yn un darn
    • Roedd creigiau tebyg hefyd yn yr Alban a Gogledd America
    • Cynigodd y syniad bod yr holl gyfandiroedd yn arfer bod yn un cyfandir o'r enw pangea . Dros filoedd o flynyddoedd roedd wedi torri lan , a drifftio i ffwrdd oi gilydd
    • Dabgosodd fod y creigiau ar gyfandiroedd affrica a de-america yn debyg
   • Roedd y theori fod cyfandiroedd yn drifftio yn anodd i wyddonwyr yn 1915 , ond yn 1965 dechreuodd gwyddonwyr iw ddeallt
   • Yn anffodus nid oedd yn gallu esbonio sut yr oedd y cyfandiroedd yn symud , ac fe wnaeth gwyddonwyr eraill ddadlau yn erbyn ei syniadau
   • Ebyn diwedd y 50au , wrth i dechnoleg wella , roedd tystiolaeth ffisegol ar gael i brofi bod y cyfandiroedd yn symud . Or dystiolaeth yma datblygodd y theori o drifft dyfandirol
  • Theori platiau tectonig
   • Mae platiau tectonig yn ..... Ffurfio creigiau newydd ... Anffurfio creigiau sy'n bodoli . . . Ailgylchu creigiau
   • Ma cramen y ddaear wedi rhannu i ddarnau llai , or enw platiau tectonig . Mae rhain yn symud tua 5cm y flwyddyn , ac dros amser mae llawr yn newid
   • Arnofio ar magma . Mae cerrynt darfudol yn eu symud . Mae aer poeth yn codi , ac aer oer yn cwympo . Mae'r gylched yma yn araf iawn yn symud y platiau tectonig
   • Mae llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd yn digwydd ar ffiniau'r platiau ac mae creigiau newydd yn cael eu ffurfio
    • Gwrthdaro/anffurfio.ailgylchu creigiau ..... gwthio ffwrdd yn un man-gwrthdaro mewn man arall .... plat trymaf(cefnforol) yn cael ei wrthio o dan , ac yn ymdoddi , gwasgedd uchel , magma tawdd yn gwthio i arwyneb y ddaear , LLOSGFYNYDD .... Mae ffod dwfn yn ffurfio ble gaeth y plat trymaf ei wthio lawr , plat ysgafnaf yn plygu- MYNYDDOEDD
    • Creu creigiau newydd/gwahanu . ..... platiau yn symud , cerryntau darfudl yn gwthio magma yn y bwlch , oeri ar wyneb y ddaear , ffurfio craig igneaidd / basalt
  • Cynhesu byd eang
   • effeithiiau a goblygiadau
    • bydd cynydd mewn ychydig  o raddau yn cael effaith ddramatig
     • bydd patrymau tywydd byd-eang yn newid , gan achosi sychder mewn rhai lleoedd a llifogydd mewn eraill
     • bydd y capiau thew pegynnol yn ymdoddi a lefel y mor yn codi . achosir hyn mwy o erydiad ar yr arfordir , yn cynnwyd tir ble mae dinasoedd mawr wedi datblygu
    • Atebion i gynhesu byd eang
     • gwneud cartrefi'n fwy egni effeithlon
     • defnyddio clludiant cyhoeddus
     • defnyddio ffynhonellau egni adnewyddadwy e.e paneli solar , ffermydd gwynt , trydan dwr , pwer llanw a thonnau a.y.y.b
    • Glaw asid
     • yn yr atmosffer mae'n newid i sylffwr triocsid sy'n achosi galw asid
     • mew sylffwr yn newid i sylffwr deuocsid wrth i'r tanwydd hylosgi ac mae'n symud i'r aer
     • nwy arall sy'n gyfrifol am law asid yw nitrogen deuocsid . cynhyrchir yn agos i "sparck plug" ble mae nitrogen ac ocsigen o'r oer yn adweithiho gyda'i gilydd
     • mae lefelau isel o sylffwr yn bresennol mewn rhai tanwyddau ffosil
   • Beth yw cynhesu byd eang?
    • Effaith ty-gwydr yn achosi'r ddaear i gynhesu'n araf .
    • achosir yn benaf gan gynydd lefel co2 , syn cael ei achosi achos .... hylogi mwy o danwyddau ffodil .... torri cael i lawr-datgoedwigo . ...

Comments

Izzy Mason

Report

Saesneg os gwelwch yn dda Dydw i ddim yn Gymraeg

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »