Stratagaethau i leihau effeithiau peryglon hinsoddol gwasgedd isel: corwyntoedd

Map meddwl i ddangos y stratagaethau sy'n cael ei ddenfyddio yn erbyn peryglon hinsoddol gwasgedd isel sef corwyntoedd. Engrhaifft Corwynt Katrina 2005.

HideShow resource information
 • Created by: Alis
 • Created on: 25-10-13 15:29
View mindmap
 • Stratagaethau i leihau effaith peryglon hinsoddol gwasgedd isel. (corwyntoedd)
  • Monitro, rhagfynegi a rhybuddio
   • medru broffwydo a rhagweld corwyntoedd
    • dymhorau corwyntoedd
    • gwybod ble yn y byd maent yn digwydd ar amodau sydd angen iddynt ffurfio
   • National Hurricane Centre (Florida): system monitro soffisdigedig
    • data o lluniau lloerennau a chofnodion tir a'r mor
    • storm yn datblygu= awyrennau yn cael ei anfon i casglu data a mesuriadau mwy manwl o'r corwynt
   • NHC yn rhybuddio ac yn cysylltu gyda FEMA gyda'r data
    • FEMA yn rhoi allan rhybuddion am y corwyntoedd
    • amser yn dyngedfenol= cymryd amser i symud pobl allan a.y.b
  • Ymateb ar unwaith- ymateb cyflym yn angenrheidiol
   • ymateb i'r rhagolygon a'r rhybuddion
    • symud pobl allan o'r ardaloeddperyglus i fannau mwy diogel yn y mewndir
   • Darparu cymorth mewn argyfwng
    • trefniadau mewn lle= lloches dros dro, trefnu gwasanaeth brys ac ati- digon o fwyd a dwr glan ac digon o feddyginiaeth
  • Cynllunio hir dymor
   • Paratoi'r cymuned
    • awdurdodau= dobarthu gwybodaeth i'r cyhoedd am beth i wneud
     • addysgu'r cyhoedd sut i amddiffyn ei eiddo e.e- selio ffenestri, llenwi ffenestri, cadw gwrthrychau rhydd yn ddiogel
     • cynllun "Pan Carribbean DIsaster Preparedness and Prevention Project" - canolbwyntio ar gymorth technolegol, hyfforddi pobl lleol gyda cymorth cyntaf- llwyddo i leihau colledion bywyd
    • Cynllunio defnydd tir
     • darganfod yr ardaloedd mewn mwyaf o risg oddi wrth ymchwydd storm- lunio mapiau er mwyn dweud i'r awdurdodau ble na dylir adeiladu
  • Leddfu'r digwyddiad
   • Rheoli''n amgylcheddol
    • ceisio lleihau pwer y corwynt wrth 'hau cymylau' = ia sych yn cael ei rhyddhau i achosi glaw a draenio rhywfaint o ynni'r corwynt
     • UDA= llwyddiannus iawn
   • Dylunio gwrth-berygl
    • canolbwyntio ar amddiffyn eiddo rhag ymchwydd storm a gwyntoedd cryf
    • codi adeiladu uwchben y llawr er mwyn amddiffyn yn erbyn ymchwydd storm
   • Cymorth neu yswiriant
    • Cymorth o wledydd eraill
    • yswiriant yn strategaeth rheoli bwysig
  • Stratagaethau i leihau effeithiau Corwynt Katrina 2005
   • 26/08/05: NHC wedi rhoi rhybudd ar gyfer Louisiana, Mississippi, ac Alabama- tracio llwybr + rhoi newyddion diweddarach
    • Louisiana wedi'i enwi gan Bush yn nhalaith a oedd mewn peryg
   • Levees- morgloddiau ar bob ochr o New Orleans= amgylchynu gan ddwr + New Orleans o dan lefel y mor wrthsefyll corwynt categori 3
    • wedi torri mewn 3 man= 80% o'r ddinas o dan dwr
    • penderfynu'i cryfhau- costio biliynau o ddoleri
   • 28/0/05: "evacuation" gorfodol mewn lle ar hyd yr arfordir- 10,000 heb adael New Orleans
    • Lloches argyfwng yn cael ei agor yn y Superdome yn New Orleans- gormod wedi troi i fyny- ddim wedi paratoi= ddim digon o fwyd i'r 26,000
    • llawer o bobl methu gadael oherwydd diffyg trafnidiaeth= llawer o bysiau ysgol heb adael New Orleans
   • FEMA
    • heb ymateb yn gyflym- dod i New Orleans tua 4 diwrnod ar ol y storm
 • Untitled

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all Climatic Hazards resources »