KPA

HideShow resource information
View mindmap
 • POSTEPOWANIE ADMINISTRACYJNE
  • ogólne
  • szczególne
  • przeslanki: organ administracji, wlasciwosc organu, charakter indywidualny, mozliwosc rozstrzygniecia w drodze decyzji
  • wydawanie zaswiadczen
  • ciag czynnosci zmierzajacych do rozstrzygniecia sprawy i jej weryfikacji

Comments

No comments have yet been made

Similar Law resources:

See all Law resources »See all administration law resources »