Økonomisk vekst

View mindmap
 • Økonomisk vekst
  • Trussel mot artsmangfoldet og miljøet
   • Verdensøkonomien blir mer globalisert
    • Handelen øker
     • Vekst i transportnæringen
      • Økende belastning av det biologiske mangfoldet
      • Mer utslipp av forurensende stoffer
     • Høyere forbruk av ressurser
   • Tiltak
    • Kyoto-protokollen
     • Begrense utslipp av klimagasser globalt
     • Biomangfoldkommisjonen
      • Bevare biologisk mangfold
  • Bærekraftig utvikling
   • Dagens behov skal kunne dekkes, samtidig som fremtidige generasjoner skal få mulighet til å få dekket sine behov.
  • Problmemer
   • Ikke alle kan ta del i den samme velstanden
    • Er det riktig at en så liten del av verden skal bruke så mye av ressursene?
  • Fordeler
   • Teknologisk utvikling
    • Mulighet for å bedre situasjonen
    • Utvikling av fornybar energi og miljøvennlige bilder

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »