Niemcy - pa?stwo totalitarne

HideShow resource information
 • Created by: Eva
 • Created on: 17-03-13 17:34
View mindmap
 • NIEMCY
  • 1920 -utworzenie NSDAP
   • Hitler
    • nacjonalizm
    • antyindywidualizm
    • kult pa?stwa i wodza
    • OCHRONA - ** (sztafety ochronne)
   • "brunatne koszule"
  • 1923 - pucz monachijski
   • Hitler skazany na 5 lat wi?zienia
    • pisze ksi??k? "mein kampf", w której opisuje ideologi? nazistowsk?
  • wybory 1933 - Hitler premierem
   • III Rzesza
    • PA?STWO TOTALITARNE
  • 1934 - "noc d?ugich no?y"
   • likwidacja opozycji (SA)
  • "noc kryszta?owa" - 1938
  • 1936 - Niemcy ?ami? traktaty -  remilitaryzuj? Nadreni?
  • 1936 - sojusz: o? Rzym - Berlin
  • 1938 - anszlus Austrii do Niemiec <dzi?ki sojuszowi z W?ochami>
   • zaj?cie Sudetów
    • rozbicie Czechos?owacji na Protektorat Czech i Moraw oraz S?owacj?
     • aneksja K?ajpedy
   • polityka zaspokajania
    • aneksja K?ajpedy
    • zaj?cie Sudetów
     • rozbicie Czechos?owacji na Protektorat Czech i Moraw oraz S?owacj?

  Comments

  No comments have yet been made

  Similar History resources:

  See all History resources »