Biologisk mangfold

View mindmap
 • Mangfold av økosystemer
  • Økosystem
   • Et avgrenset geografisk område med både biotiske og abiotiske faktorer.
   • Vi finner...
    • Produsenter
     • Produserer energi eller omformer lysenergi til kjemisk energi i et økosystem
     • Planter
     • Alger
     • Prokaryoter
    • Konsumenter
     • Dyr som spiser andre dyr og/eller planter
     • Utgjør det andre eller senere ledd i en næringskjede
    • Nedbrytere
     • Omdanner dødt organisk materiale til uorganiske materiale i det økosystemet de er en del av
     • Sopper
     • bakterier
   • Begrepet innført av den engelske økologen Arthur Tansley, 1935
  • Et mangfold av økosystemer er nødvendig for å opprettholde et stort mangfold av arter fordi det gir mange forskjellige leveområder for artene som er tilpasset ulike forhold.

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »