Kwantitatief onderzoek

View mindmap
 • Kwantitatief onderzoek
  • probleemstelling (1)
   • aanleiding, doelstelling, afbakening, onderzoeksvragen
   • algemeen beeld van onderzoeksgebied
   • onderzoek in de breedte
   • mate waarin verschijnsel voorkomt, mate van onderlinge samenhang, meten tellen en verbanden zoeken, getallen en statistische bewwerkingen
   • VERBAND
   • goede onderzoeksvraag opstellen: PICO of in breedte verkennen + doelstellingen
  • Onderzoeksontwerp (1)
   • Design, patroon, recept, plan voor het onderzoek
   • drie categorieën onderzoek
    • 1) verkennend onderzoek
     • weinig bekend over onderwerp
     • aandacht voor verschillende aspecten van onderzoek
    • 2) beschrijvend onderzoek
     • beschrijven van verschijnselen
     • verbanden tussen variabelen (hypothesen): correlatie
    • 3) verklarend onderzoek
     • causale verklaringen
     • experimenteel onderzoek
   • Correlatie
    • mate waarin X samenhangt met Y
     • positieve correlatie
     • Negatieve correlatie
   • Causaliteit
    • oorzakelijke verbanden, oorzaak --> gevolg
   • Experimentele ontwerpen
    • RCT
    • Quasi
    • Pre- experimenteel
   • Niet-experimenteel ontwerpen
    • Beschrijvend onderzoek
     • Longitudinaal
     • Cross-sectioneel
     • Cohortstudie
    • Correlatieonderzoek
    • Vergelijkend onderzoek
     • Restrospectief
     • prospectief
    • Secundaire analyse
   • Validiteit
    • geldigheid
     • interne validiteit
     • externe validiteit
   • Betrouwbaarheid
    • exactheid
   • Bias
    • comfounder
    • selectiebias
    • Tussentijdse gebeurtenis
    • rijping of groei
    • test effect
    • instrumentenverandering
    • uitval
    • Hawthorne -effect
    • experimentator effect (rosenthal effect)
  • Dataverzameling
   • Pilotonderzoek
    • proefonderzoek voorgaand aan het echte onderzoek
    • doel: in kaart brengen van problemen
     • ontwerp, steekpoefgrootte, gegevensverzameling
   • meetinstrumenten
    • enquête / vragenlijst
    • observatie
    • interview
   • meetniveaus
    • nominaal
    • ordinaal
    • interval
    • ratio

Comments

No comments have yet been made

Similar Nursing resources:

See all Nursing resources »See all Onderzoek en kwaliteit 2 resources »