Klima

View mindmap
 • Klima
  • Små endringer i gjennomsnittstemperaturen på jorda får sannsynlig vis dramatiske konsekvenser for miljøet i enkelte områder.
   • Vannstanden i verdenshavene stiger
    • Oversvømmer viktige landbruksarealer
    • Jorderosjon etter kraftige regnskyll
     • Jordsmonnet i berørte områder blir vasket bort
    • Fra 10 til 90 cm
   • Endringer i nedbørsmønsteret
    • Områder blir omdannet til ørken
    • Områder kan bli utsatt for ødeleggende nedbørsmengder
   • Flere kraftige stormer
  • I Norge
   • Kortere vinter
   • Lengre vår, sommer og høst
   • Påvirker vegetasjon
    • Tregrensen kryper oppover
    • Mange arter kan slite med tilpasning og forsvinne

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »