Innføring av fremmede arter

View mindmap
 • Innføring av fremmede arter
  • Arter som etablerer seg i nye områder påvirker ofte den lokale floraen og faunaen på en negativ måte
   • Konkuranse
   • Sykdomsspredning
   • Å ha lokale arter som næringskilde
  • Bevisst innføring av nye arter
   • Prydplanter
    • Platanlønn
    • Blåhegg
   • Kongekrabbe
  • Ubevisst innføring av nye arter
   • Jord eller planter
    • Brunsneglen
   • Ballastvann
   • Kommer seg ut av oppdrettsanlegg og innheininger
    • Minken

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »