Genetisk mangfold

View mindmap
 • Genetisk mangfold
  • Et hvert individ som har blitt til ved kjønnet formering er genetisk unikt
   • De har en blanding av foreldrenes gener.
   • Mutasjoner har skapt variasjon i genene
  • En populasjon med stor genetisk variasjon mellom individene er bedre i stand til å takle nye situasjoner og endringer i leveområdet uten at populasjonen blir dramatisk påvirket
   • Stor genetisk variasjon øker muligheten for at det finnes noen individer i populasjonen med egenskaper som er gunstige under de nye forholdene
   • En truet situasjon kan også oppstå selv om arten består av mange individer.
    • Matkornslag
    • Frukt
    • Grønnsaker
    • Norge er med i et internasjonalt samarbeid for å bevare viktige genetiske planteressurser i en global genbank for frø.
     • På Svalbard

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »