Forurensing og miljøgifter

View mindmap
 • Forurensing og miljøgifter
  • Forurensing
   • Kan redusere miljøkvaliteten i et område betraktelig
   • Kan slippes ut i ...
    • vann
    • Jord
    • Luft
    • Vegetasjon
   • Kan komme fra...
    • utslipp av eksos
    • Landbruk
    • Industri
    • Transport
    • Bygninger
  • Miljøgifter
   • Spesielt farlige
   • Naturlige eller syntestiske stoffer med en gifteffekt om bruker lang tid på å omsetes i naturen
   • Hormonhermende stoffer
    • Skadelig selv i svært små konsentrasjoner
    • Aligator i Florida får endret kjønnsutviklingen sin
     • Små mengder kjønnshormoner fra kloakk
    • Nedsatt reproduksjonsevnen til fisk og sel i nordsjøen
   • DDT
    • Finnet i brystmelk hos kvinner i Sør-Afrika området
     • Hundre ganger høyere konsentrasjon enn WHO anbefale som høyeste daglig dose
     • Misdannelser i kjønnsorganene til gutter i disse områdene
    • Sveitseren Paul Hermann Müller - 1939 oppdaget at det var godt egnet som insektsmiddel
    • Høy konsentrasjon hos isbjørner
  • En trussel fordi...
   • De kan gjøre leveområder ubrukelige

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »