Endring av genetisk variasjon

View mindmap
 • Endring av genetisk variasjon
  • Naturlige populasjoner endrer seg stadig fordi enkeltindivider vandrer inn og ut av populasjonene
   • Hvert individ har unikt genetisk materiale
    • Genvariantene som finnes i en populasjon endrer seg i takt med inn- og utvandringene
     • Jevner ut forskjellene mellom lokale populasjoner
     • Motvirker negative effekter av innavl
      • Individer som er genetisk like og nært beslektet får avkom
      • Få individer i en populasjon øker sjansen for innavl
       • Økt sannsynlighet for skadelige genvarianter
  • Populasjoner med liten genetisk variasjon er sårbare overfor sykdommer og endringer i miljøet
   • Små populasjoner med få invidider
   • Store populasjoner med liten genetisk variasjon
    • Mange matkornslag

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »