GS rechtsstaat 1.2

?
 • Created by: Rosaline_
 • Created on: 15-01-15 21:24
View mindmap
 • De democratische revolutie
  • Betaafse Revolutie 1794 - 1799
   • Regenten stonden in het heel land (zonder verzet) hun macht af aan revolutionaire comités
    • Regenten gesteund door Franse troepen
   • Door de Amerikaanse Revolutie was er bewezen dat volkssoevereiniteit in de praktijk wel werkten
   • Joan Derk van der Capellen tot den Pol - pamflet Aan het volk van Nederland (1781)
    • Democratische verzetsbewegingen --> Patriotten
     • Untitled
  • Rond 1755 kwam het idee van volkssoevereiniteit
   • Kwam uit de Verlichting
    • 3 belangrijke verlichters: 1. Locke 2.Montesqiueu 3.Rousseau

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all 1.2 Democratische Revoluties resources »