Artsbegrepet

View mindmap
 • Artsbegrepet
  • Det biologiske
   • Ernst Mayr, 1942
   • En samling individer i en eller flere populasjoner som kunne få fruktbart avkom ved paring
    • Vesentlig for at arter skal leve vidre
   • Svakheter
    • Vanskelig å vite om populasjoner som er geografisk adskilte kan få reproduktivt avkom eller ikke
    • Kan ikke skille arter som formerer seg ukjønnet ved deling eller rotskudd
    • Kan ikke brukes når en ønsker å skille ut artene i et fossilt materiale
  • Det morfologiske
   • Kan brukes for å skille arter i et fossilt materiale
    • Sammenlikner form, størrelse og en del andre strukturer
   • Definert ut fra utseende og form
  • Det fylogenetiske
   • En gruppe individer med et felles genetisk opphav
   • DNA-strekkoding/ barcoding
    • Identifiserer hver art gjennom en liten del av DNA som er unikt for den arten
     • Variasjonen innenfor DNA-biten er større mellom arter enn innenfor en art.
    • Kan brukes på alle livsstadier
  • Det økologiske
   • Brukes på arter som ser like ut, men som lever på ulike måter
   • Kan f.eks deles inn i ulike arter fordi de kan vise variasjon i måten de lever på
    • Næringsvalg
    • Blomstringstid
    • Døgnrytme

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »